Secretaris-Directeur
(reactietermijn gesloten)

09-01-2017

Hoogheemraadschap van Delfland

De organisatie

Het Hoogheemraadschap van Delfland vervult een centrale rol in het waterbeheer van zijn gebied. Delfland heeft als taak ervoor te zorgen dat de bewoners van het dichtbevolkte gebied tussen Den Haag, Hoek van Holland en Rotterdam droge voeten houden. Maar Delfland doet meer dan dat: het waterschap zorgt ook voor het juiste waterpeil in sloten, vaarten en kanalen. Bovendien werkt Delfland hard aan de kwaliteit van het water: afvalwater wordt gezuiverd in zuiveringsinstallaties, natuurvriendelijke oevers en vispasseerplaatsen worden aangelegd en controleurs zien erop toe dat er geen illegale lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. Veiligheid, leefbaarheid en duurzame bruikbaarheid van het gebied zijn daarbij de sleutelwoorden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom houdt Delfland bij de uitvoering van zijn taken ook nadrukkelijk rekening met natuur en milieu. Het hoogheemraadschap doet dit niet alleen: samen met vele partners, zoals gemeenten en provincie, wordt aan het waterbeheer gewerkt.

Het gebied waarbinnen Delfland aan water werkt, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op deze 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

Binnen Delfland wordt gewerkt met een algemeen bestuur (= verenigde vergadering) waarin partijen en groeperingen zitting hebben. Uit hun midden wordt een dagelijks bestuur van vijf gekozen leden (= hoogheemraden) gevormd. Beide organen staan onder voorzitterschap van de dijkgraaf. Deze organen worden ambtelijk ondersteund door de Secretaris-Directeur.

Het dagelijks bestuur (= D&H) is verantwoordelijk voor de sturing van het hoogheemraadschap waarbij de Secretaris-Directeur als eerste medewerker de organisatie aanstuurt en primair zorgdraagt voor de sturing van de bedrijfsprocessen, externe verbindingen en de ondersteuning van de politieke besluitvormingsprocessen. Een deel van de sectoren houdt zich bezig met het primaire proces en een aantal andere sectoren zijn meer stafgericht.

Binnen de algemene beleidslijnen, neergelegd in het waterbeheerplan 2016-2021, voeren de sectoren in nauwe onderlinge afstemming hun werkzaamheden uit. De Secretaris-Directeur is hierbij verantwoordelijk voor de concernsturing. Zorgvuldige afstemming van het overleg tussen de sectoren en de portefeuillehouders in D&H worden door de Secretaris-Directeur bewaakt.

De Secretaris-Directeur werkt mee aan het organiseren en invullen van het externe netwerk en zorgt er voor dat de verbinding van buiten naar binnen wordt georganiseerd en bewaakt. De griffier ondersteunt de werkzaamheden bij de verenigde vergadering.

Bij Delfland werken circa 500 professionals. De organisatie van Delfland kent vijf sectoren. De sectorhoofden vormen samen met de Secretaris-Directeur het Delfland Management Team.

1. De uitdaging

Om het dichtbebouwde en laaggelegen gebied veilig en leefbaar te houden heeft Delfland de afgelopen jaren veel werk verzet. Aan het einde van de vorige eeuw en aan het begin van deze eeuw heeft Delfland te maken gehad met grote wateroverlast door extreme weersomstandigheden. Om dit in de toekomst te voorkomen, is het hoofdwaterstelsel ingrijpend veranderd. Deze veranderingen hebben geleid tot een grote investeringsgolf.

Begin 2010 is gestart met de organisatie financieel op orde te krijgen. Dit is inmiddels gerealiseerd. De tarieven stijgen gematigd en er wordt gespaard om de schuldenlast te verlagen. Vanwege einde levensduur van sommige delen van de infrastructuur zal weer geïnvesteerd moeten worden.

Gelet op de klimaatverandering zal inzet gepleegd moeten worden op het robuust houden van het watersysteem. Naast het Waterbeheersplan spelen nog een aantal andere zaken waaronder waterkwaliteit, klimaatadaptatie en zuivering.

Tevens zal door de veranderende wensen van de samenleving en de rol van Delfland als overheid naast andere overheden, de organisatie van Delfland sneller en makkelijker moeten kunnen inspelen op veranderingen. Een inspirerend leiderschap is daarbij een vereiste.

2. De functie

Het Hoogheemraadschap van Delfland is op zoek naar een Secretaris-Directeur. De Secretaris-Directeur is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en tevens de eerste adviseur van het bestuur (secretaris van het college van dijkgraaf en hoogheemraden) en vormt daarmee de brug en schakel tussen de ambtelijke organisatie en het dagelijks bestuur. De Secretaris-Directeur is verantwoordelijk voor de (aansturing van de) waterschapsbrede visievorming en de strategische beleidsontwikkeling.

De Secretaris-Directeur is verantwoordelijk voor de integrale sturing en bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).

3. Typecast

Delfland zoekt een Secretaris-Directeur die ervaring heeft met de schaalgrootte en complexiteit van vraagstukken waarmee Delfland geconfronteerd wordt. U beschikt over natuurlijk gezag, overtuigingskracht,neen sterk ontwikkelde bestuurlijke antenne en een goed gevoel voor de verhoudingen tussen organisatie en bestuur en de rol die u daarin speelt. U acteert zowel richtinggevend toekomstgericht als praktisch en doortastend. Een inspirerende en resultaatgerichte leider die mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en stuurt op hoofdlijnen. U vertegenwoordigt Delfland in externe contacten op een zakelijke en daadkrachtige manier.

Delfland als bestuurlijke speler in haar werkgebied is de afgelopen jaren meer en meer aan de voorkant van nieuwe processen gekomen en zal daarbij in toenemende mate ook mede richting bepalen bij de te kiezen oplossingen, waardoor de awareness verder zal toenemen.

Van u wordt verwacht dat u de organisatie doorontwikkeld inspelend op de veranderende omstandigheden in de maatschappelijke en politieke context.

Managementstijl gericht op ontwikkeling professionaliteit, innovatie en verbinding.

4. Selectiecriteria/competenties

  • Bewezen succesvol leiderschap
  • Financieel/economisch inzicht
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Bestuurlijke sensitiviteit
  • Besluitvaardigheid
  • Organisatie sensitiviteit
  • Beïnvloedend vermogen
  • Strategisch denken
  • Communicatief en inspirerend

Kortom, een plezierig mens met een flexibel ego, humor en passie voor de inhoud.

5. Aanbod

Een uitdagende, eindverantwoordelijke functie in een organisatie met een eeuwenoude historie en stevige wortels in de omgeving. Een functie waarin sturing gegeven kan worden aan een veranderingsproces dat verankerd is in bestuurlijke besluitvorming. Een prachtige werkplek met gepassioneerde  medewerkers en zichtbaar resultaat van het werk.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal € 9.428,-- bruto per maand (schaal 18). Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur per week).

Aanstelling vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijke verlenging voor een tweede periode van vier jaar. Naast het maandsalaris is er een individueel keuzebudget beschikbaar, ter waarde van circa 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kan, bijvoorbeeld, ingezet worden voor verschillende doelen, waaronder verlof. Het verdient te voorkeur na aanstelling in het gebied van Delfland woonachtig te zijn.

6. De procedure

21 januari 2017 – Teaser voorpagina NRC Handelsblad
4 februari – Sluiting reactietermijn
Week 13 t/m 17 februari – Voorselectiegesprekken
28 februari t/m 5 maart – Voorjaarsvakantie
Week 6 t/m 11 maart – Eerste gespreksronde selectiecommissie
13 -15 maart – Assessments en referentiecheck
22-24 maart – Tweede gespreksronde selectie- en adviescommissie
Week 27 t/m 31 maart – Advies Ondernemingsraad
April 2017 – Benoeming 

7. Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met de heer drs. E. Keet, partner de Galan Groep, telefoonnummer 035 – 694 8000.

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct