Voorzitter Raad van Bestuur
(reactietermijn gesloten)

23-03-2017

Slachtofferhulp Nederland

Inleiding

De stichtingen Slachtofferhulp Nederland en Slachtoffer in Beeld zijn verbonden in een bestuurlijke unie en hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Slachtofferhulp Nederland heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Wegens vertrek van de Voorzitter van de Raad van Bestuur is een vacature ontstaan.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten en is er tevens voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Jaarlijks melden zich circa 237.000 slachtoffers bij Slachtofferhulp Nederland. De missie van Slachtofferhulp Nederland is om deze slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en – waar mogelijk – herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. De dienstverlening richt zich op juridische, praktische en emotionele ondersteuning. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied. Samenwerking met universiteiten en hogescholen, op hun werkterreinen, is goed ontwikkeld en heeft de aandacht van Bestuur en Raad van Toezicht.

De organisatie

Momenteel bestaat Slachtofferhulp Nederland uit drie divisies (Aanmelding en Algemene Dienstverlening, Juridische Dienstverlening, Programma's en Innovaties). Er werken circa 1.500 professionals (500 betaalde en 1.000 onbetaalde medewerkers). Het ondersteunen van de (jaarlijks circa 200.000) slachtoffers vindt plaats in zes werkgebieden op circa tachtig locaties. De dienstverlening aan slachtoffers is momenteel vooral telefonisch en face-to-face. Slachtofferhulp Nederland is ver gevorderd met het ontwikkelen van online dienstverlening die in 2017 en 2018 meer en meer voor slachtoffers beschikbaar zal komen: SHN 2.0. Die ontwikkeling en de veranderende wetgeving, brengt veranderingen in de organisatie met zich mee (de transitie) die in dezelfde periode hun beslag moeten krijgen.

Aanmelding en Algemene Dienstverlening en Juridische Dienstverlening zullen veel meer dan nu gaan samenwerken. De wensen van slachtoffers ten aanzien van de dienstverlening zijn leidend. Met het oog daarop moeten face-to-face contact, telefonisch contact en online dienstverlening naadloos op elkaar gaan aansluiten. Slachtofferhulp Nederland wil substantieel meer slachtoffers gaan ondersteunen met dezelfde financiële middelen. Dat betekent dat de transitie gepaard gaat met aanpassingen in organisatie, besteding van de financiële middelen en werkprocessen. Dat heeft gevolgen voor zowel de betaalde (uitvoerend én leidinggevend) als de onbetaalde medewerkers.

Ambitie en opgave voor de komende jaren

Slachtofferhulp Nederland staat voor een nieuwe strategische periode. De omgeving, relevante netwerken en (keten)partners zijn sterk in beweging. De organisatie zal hierin moeten meebewegen. Er zijn nieuwe moderne vormen van dienstverlening aan slachtoffers nodig. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft een belangrijke voortrekkende rol in het realiseren van:

 • Strategische positionering en profilering van Slachtofferhulp Nederland 
 • Verder ontwikkelen van de organisatie tot een erkende en gezaghebbende expert op het gebied van de rechten en ondersteuning van slachtoffers
 • Transformeren naar een flexibele organisatie van betaalde en onbetaalde medewerkers die snel wendbaar kan spelen op ontwikkelingen in de dienstverlening aan slachtoffers
 • Cliënten een stem geven in de ontwikkeling  van de dienstverlening
 • Het programma SHN 2.0 voortzetten en implementeren en blijvend innoveren van de dienstverlening 
 • Beschikbare kennis maximaal benutten om de dienstverlening aan slachtoffers verder te verbeteren
 • Herinrichting van de organisatie vanuit de wens om meer eigenaarschap en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen; de professional staat centraal in de dienstverlening aan de slachtoffers.

Slachtoffer in Beeld

Slachtoffer in Beeld (SiB) is sinds 2007 dé organisatie in Nederland voor slachtoffer-daderbemiddeling en mediation in strafzaken. Zij staat voor wederzijds respect tussen mensen en gaat uit van het vermogen van slachtoffers en daders om zelf bij te dragen aan herstel. SiB helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven en (verkeers)ongevallen te bevorderen en te begeleiden. 

Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders. Op jaarbasis worden 2.000 aanmeldingen ontvangen en dit aantal groeit gestaag.

Slachtoffer in Beeld bereikt haar doelen door ondernemend en innovatief te werk te gaan. Zij streeft naar grote bekendheid en een goede reputatie in de samenleving en specifiek onder slachtoffers, daders en verwijzende instanties. Met deze laatste werkt ze nauw samen. Daarnaast levert Slachtoffer in Beeld een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffer- en daderschap bij direct betrokkenen, hulpverlenende organisaties en wetenschap.

Slachtoffer in Beeld zal in 2017 overgaan naar een nieuwe naam voor haar organisatie die beter past bij wat inmiddels 10 jaar haar hoofdactiviteit is: slachtoffer-daderbemiddeling.

De organisatie

Om haar kwalitatieve ambities waar te kunnen maken, werkt Slachtoffer in Beeld met 30 hoog opgeleide, vaste en ervaren bemiddelaars  verspreid over het hele land. Het hoofdkantoor bestaat uit een team van 9 medewerkers. Op het hoofdkantoor zijn de medewerkers van de afdeling communicatie, financiën, personele zaken, beleid en het aanmeldpunt gehuisvest.

Ambitie en opgave voor de komende jaren

Belangrijke opgave voor de komende periode is het verbreden van de doelgroep. De samenwerking met ketenpartners zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Jeugdbescherming, Politie en Openbaar Ministerie zal Slachtoffer in Beeld blijven zoeken. Naast bestaande betrekkingen, zal SiB ook haar vizier richten op organisaties in instellingen waarmee tot nu toe nog niet zo nauw werd samengewerkt. Zo zal SiB de samenwerking met gemeenten waar mogelijk opzoeken, mede vanwege de uitbreiding van taken in het sociale en veiligheidsdomein en eerdere ervaringen met herstelbemiddeling na grootschalige incidenten. Ook zal de Geestelijke Gezondheidszorg in 2017 actief worden benaderd aangezien SiB verwacht ook hier veel mensen te bereiken voor wie bemiddeling kan bijdragen in het emotioneel herstel. Tot slot zal SiB de samenwerking met de politie actief opzoeken.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke positie in een vergelijkbare complexe organisatie, zo mogelijk in een organisatie waarin gewerkt wordt met betaalde en onbetaalde professionals
 • Ervaring met het leiden van veranderingsprocessen
 • Affiniteit met ICT en innovatie van dienstverlening
 • Bekendheid met de (strafrecht)keten
 • Kennis van relevante, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en trends
 • Relevant netwerk.

Persoonsprofiel

U bent een charismatisch en toegankelijk bestuurder, van nature gezaghebbend, het boegbeeld van Slachtofferhulp Nederland. U beschikt over strategische kwaliteiten, bent sterk in conceptueel denken en in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar de organisatie. Met uw ondernemende mentaliteit en uw inspirerende persoonlijkheid krijgt u nieuwe plannen en innovaties van de grond en zaken in beweging. U bent proactief, creatief, ziet kansen en weet deze te benutten. U bent sterk gericht op samenwerking, een geboren netwerker en contactueel vaardig. U heeft oog voor de belangen van betaalde en onbetaalde medewerkers en hecht aan medezeggenschap (ondernemingsraad en vrijwilligersraad).

Competentieprofiel

 • Strategische visie: heeft een lange termijn visie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden en aanpassen van het toekomstbeeld voor de organisatie
 • Strategisch leiderschap: inspireert, stimuleert en enthousiasmeert anderen om de strategische doelen te bereiken. Ziet en verkent mogelijkheden, gaat verbindingen aan
 • Impact: maakt een positieve eerste indruk op anderen; heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over
 • Resultaatgerichtheid: actief inspannen om concrete resultaten en/of doelstellingen te bereiken
 • Innoveren: komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen, maakt zich los van traditionele opvattingen
 • Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning en arbeidsvoorwaarden zullen worden vastgesteld passend bij de zwaarte van de functie en opgave en binnen de wettelijke kaders. 

De procedure

23 april 2017 - Sluiting reactietermijn
24 en 25 april - Voorselectie de Galan Groep
26 april - Kandidaatbespreking
Week 18 - Gesprekken ronde 1 – Selectiecommissie
8 of 9 mei - Gesprekken DR, OR en VR  
Week 20 - Eventueel assessment
Week 21 - Gesprekken ronde 2 – Selectiecommissie 
Week 21 - Arbeidsvoorwaardengesprek 
Week 21 - Start goedkeuringsprocedure Minister
Week 23 of 24 - Benoeming door Raad van Toezicht

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner de Galan Groep, telefoonnummer 035 – 694 8000.

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct