Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

28-09-2018

Gemeente Zuidplas

Zuidplas

Zuidplas is Gewoon Grenzeloos. Een bijzonder gebied met de karakteristieke dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Recreëren in het groen, dorps wonen in de Randstad en een actief bedrijfsleven. Nuchterheid en onbegrensde mogelijkheden. 

Voor meer informatie over de gemeente Zuidplas, zie: www.zuidplas.nl en www.zuidplasgewoongrenzeloos.nl.

De gemeente Zuidplas bestaat vanaf 1 januari 2010. Bestuur en organisatie hebben de schaalsprong gemaakt. Een robuuste gemeente Zuidplas werkt samen met tal van partijen (publiek en privaat) om het beste voor haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te realiseren.

‘Samen verder bouwen aan Zuidplas’ is de titel voor het collegeprogramma 2018-2022. Een toekomstbestendige gemeente met een inclusieve samenleving, waarin sprake is van een verbindend bestuur. Een bestuurlijke stijl waarbij bij beleidvoornemens wordt geparticipeerd met de samenleving (waaronder stakeholders en (ervarings)deskundigen). 

Na een wat onrustige periode is de organisatie volop in ontwikkeling om de bestuurlijke ambitie waar te maken. De samenwerking tussen bestuur en organisatie is daarin belangrijk en vraagt bijzondere aandacht. Uitstekende dienstverlening is het devies. Een meerjarig sluitende begroting zorgt voor een stevig fundament. Naast de reguliere taken (waaronder de doorontwikkeling binnen het sociaal domein) zal de komende tijd bijzondere aandacht uitgaan naar integrale gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder.

Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas heeft in een bidboek haar visie gegeven op haar aandeel in de verstedelijkingsopgave in de Zuidvleugel van de Randstad. Uitgangspunt blijft het behouden en versterken van haar overwegend landelijke karakter. 
Een – zeker ook op de schaal van Zuidplas – stevige ambitie:

 • Circa 9.000 woningen tot 2030
 • Dorpse invulling van het middengebied
 • Adaptieve doorontwikkeling
 • Landschappelijke kwaliteitsslag
 • Duurzame ontwikkeling 
 • Helderheid en ruimte voor ondernemers
 • Herstructurering minder wenselijke bedrijvigheid in de dorpen

Zuidplas wil bij de integrale gebiedsontwikkeling vooruit kijken en de regie voeren. In dat proces rekent Zuidplas op een actieve inbreng van inwoners, ondernemers en andere organisaties.

De persoon

 • U wordt geroemd als samenwerker en verbinder. U bent helder, stevig en koersvast 
 • U bent een betrokken bestuursadviseur met een uitstekende politiek-bestuurlijke radar en een fijne neus voor (beïnvloeding van) bestuurlijk-ambtelijk samenspel. U draagt actief bij aan heldere rollen voor bestuur(ders) – College van Burgemeester & Wethouders, raad – en organisatie 
 • Uw energieke stijl, omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen kleuren uw functioneren. U bent zowel zakelijk als gericht op de persoon. U bouwt en onderhoudt – ook met het oog op de ontwikkeling van de Zuidplaspolder – voor de gemeente Zuidplas relevante netwerken 
 • U herkent zich in de (kern)competenties voor een gemeentesecretaris, zoals die zijn beschreven door de Vereniging van Gemeentesecretarissen

De gemeentesecretaris

 • Als gemeentesecretaris bent u de algemeen directeur van de organisatie. U leidt de organisatie, u inspireert  en zorgt ervoor dat medewerkers optimaal presteren
 • U bent adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders 
 • U neemt actief deel aan het driehoeksoverleg tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris
 • U bent algemeen commandant bevolkingszorg en lid van het crisisteam 
 • U bent bestuurder in de zin van de WOR

Ervaring

U functioneert op academisch niveau. U heeft ervaring met organisatieontwikkeling/ veranderopgave in een (eind)verantwoordelijke – stevige – managementfunctie binnen de decentrale overheid en in de rol van bestuursadviseur. 

De ontwikkeling van de Zuidplaspolder heeft forse impact voor de organisatie, waarin de gemeentesecretaris een belangrijke rol vervult en zichtbaar is in de relevante netwerken in de regio.
U heeft ervaring met integrale gebiedsontwikkeling en opdrachtgeverschap in (ruimte) programmasturing. 

Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Salariëring vindt plaats volgens schaal 15. 

Procedure

De sluitingsdatum van de reactietermijn is 13 oktober aanstaande.

De gemeente Zuidplas laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op de voorpagina van het NRC Handelsblad op zaterdag 29 september 2018, alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal door hem worden uitgevoerd. Hij adviseert vervolgens de gemeente Zuidplas over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Zuidplas besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000. 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct