Dijkgraaf
(reactietermijn gesloten)

04-10-2018

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Dit doen 900 medewerkers dagelijks voor het rivierengebied tussen Rijn/Lek en Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk en de Biesbosch. Vanuit het verleden betrouwbaar en degelijk, naar de toekomst bovendien innovatief, verbindend en flexibel.

Ons werk: relevant en uitdagend
Onze taken zijn essentieel voor de inwoners van het rivierengebied. We werken aan waterveiligheid, een robuust watersysteem en een goed functionerende waterketen en dat tegen zo laag mogelijke kosten. Dat was zo en dat zal zo blijven. 

De wereld verandert echter in hoog tempo. Dat vraagt van ons waterschap dat we steeds sneller moeten kunnen schakelen. Zo zien we grote uitdagingen en kansen op het terrein van digitalisering. Geeft de invoering van de Omgevingswet een enorme impuls aan de manier waarop we in de toekomst samen moeten en willen werken met andere overheden, bedrijven en burgers. Buigen we ons over vraagstukken rond relevante maatschappelijke onderwerpen zoals circulaire economie en broeikasgassen. En stomen we onze organisatie klaar om in 2030 energieneutraal te zijn.

Innovatie, duurzaamheid, participatie; het zijn sleutelwoorden en termen waar we als waterschap op betrouwbare manier invulling aan willen geven. Dat vraagt om een duidelijke en krachtige bestuurlijke koers en om focus voor de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen. 

We zijn een strategische samenwerkingspartner, op landelijk niveau hebben we een krachtige positie en zijn we een belangrijke speler in watergerelateerde issues. We willen deze positie verder uitbouwen door onze taken te verbinden aan maatschappelijke opgaven. We zien dit als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Een uitdaging die we graag aan gaan. 

Kijk voor meer informatie op www.waterschaprivierenland.nl 

Ontwikkeling

Waterschap Rivierenland wil een innovatief waterschap zijn. Nieuwe technieken en nieuwe oplossingen zijn daarbij essentieel. Daar horen ook innovatieve samenwerkingsvormen bij. Kennis en ervaring van inwoners, bedrijven en organisaties zijn waardevol en daarom belangrijk om vorm te geven aan waterprojecten.

In het Bestuursakkoord 2015-2019 is op hoofdlijnen de bestuurlijke koers uitgestippeld. Extra aandacht gaat uit naar grote dijkversterkingsprojecten en het bijdragen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 vormt het centrale beleidsdocument en is koersbepalend voor de kerntaken van het waterschap. 

Binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water, de Kaderrichtlijn Water, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de Klimaat actieve Stad, de waterketen, energie, calamiteitenzorg en binnen tal van andere domeinen wordt door Waterschap Rivierenland samengewerkt met een veelheid aan stakeholders/partners. Waterschap Rivierenland - bestuur en organisatie - kiest hierin een actieve - door stakeholders gewaardeerde en herkenbare - rol. 

De functie

Door het vertrek van Roelof Bleker ontstaat per 1 september 2018 de vacature van Dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. Tot het moment van aantreden van een nieuwe Dijkgraaf zal de functie worden waargenomen door de  waarnemend Dijkgraaf Mathieu Gremmen.

De Dijkgraaf:

 • is voorzitter van het algemeen bestuur 
 • is voorzitter van het en portefeuillehouder binnen het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en heemraden)
 • is vertegenwoordiger van het waterschap bij de provincies en gemeentebesturen
 • is vertegenwoordiger van het waterschap in de relevante regionale en landelijke fora 
 • is actief lid van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen 

Profiel

De ideale kandidaat:

 • is een bestuurder en teamplayer pur sang, gericht op samenwerking en verbinding 
 • is inhoudelijk aangesloten op de (strategische) vraagstukken binnen de volle breedte van de bestuurlijke opgave van Waterschap Rivierenland
 • is gericht op goed bestuur met heldere rollen en verantwoordelijkheden en regelmatige reflectie om permanent gericht te zijn op verbetering
 • is iemand waarvan in de omgeving wordt gezegd dat hij/zij empathisch, inspirerend en authentiek is en gevoel voor humor heeft
 • is integer en handelt transparant
 • ziet en respecteert de diversiteit van religieuze, culturele en sociale groepen, stad en land binnen het gebied van Waterschap Rivierenland 
 • is toegankelijk, informeel en omgevingsbewust
 • geeft ruimte - ondersteunt en faciliteert - maar neemt ook de lead als de situatie daar om vraagt
 • heeft een uitgebreid handelingsrepertoire zonder dat dit ten koste gaat van zijn/ haar authenticiteit
 • heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, is maatschappelijk geëngageerd en ontwikkelt een voor Waterschap Rivierenland relevant netwerk en onderhoudt actief relaties
 • is zich bewust van de gescheiden verantwoordelijkheden tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie en handelt hiernaar
 • kan zich goed uitdrukken in de Engelse taal.

De Dijkgraaf kent ook zelfstandige bevoegdheden. Dit is vooral van toepassing bij het leiding geven aan de bestrijding van crisissituaties en calamiteiten waar ‘water’ centraal staat.
Daarnaast vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap in en buiten rechte.

Planning

Voor de selectieprocedure is de onderstaande planning opgesteld:

De procedure

De functie wordt bezoldigd in schaal 18 (Rijks CAO). De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. 

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te overleggen. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Het algemeen bestuur heeft een vertrouwenscommissie ingesteld op wiens voordracht het algemeen bestuur een aanbeveling doet aan de Kroon. Alvorens de vertrouwenscommissie een voordracht doet aan het algemeen bestuur, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

De Kroon benoemt de Dijkgraaf voor een periode van zes jaar. 

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000. 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct