Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

24-01-2019

Gemeente Zwijndrecht

1. Gemeente Zwijndrecht

Ingesloten tussen Rotterdam en Dordrecht ligt Zwijndrecht. Met circa 45.000 inwoners en gelegen tussen grote infrastructurele knooppunten is Zwijndrecht een levendige en aantrekkelijke gemeente. Naast een sterk stedelijk karakter kent Zwijndrecht ook een open buitengebied, brede rivieren, mooie landschappen en een authentieke dorpskern: Heerjansdam. Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers. Het is er prettig wonen en ook het vestigingsklimaat voor ondernemers wordt als gunstig ervaren. 

2. Bestuur en organisatie

Het raadsbreed gedragen programma ‘Krachtig Zwijndrecht’ is tot stand gekomen door samenwerking van acht van de negen partijen in de gemeenteraad. Zwijndrecht werkt zonder coalitie en oppositie en is daarmee één van de koplopers in bestuurlijke vernieuwing.  Het raadsprogramma kent een aantal grote uitdagingen om van Zwijndrecht een krachtige en toekomstbestendige gemeente te maken.

De vier grote thema’s voor de komende raadsperiode zijn:
1. Wonen, bouwen en wooncarrière
2. Bestrijding van armoede
3. Welzijn en zorg
4. Veiligheid en leefomgeving 

Vier wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. De functie van gemeentesecretaris wordt op dit moment ingevuld door een interim-functionaris. De vacature is ontstaan door ziekte. Op dit moment wordt ook een procedure gevolgd voor werving en selectie van een nieuwe burgemeester van Zwijndrecht. Naar verwachting zal deze procedure in maart/april 2019 kunnen worden afgerond met een voordracht door de gemeenteraad van Zwijndrecht. Er zal, met het oog op een goed functionerende tandem, afstemming tussen beide procedures plaatsvinden. 

Binnen de ambtelijke organisatie werken ongeveer 250 medewerkers. De organisatie is opgebouwd uit een vijftal afdelingen.

Zwijndrecht werkt intensief samen in Drechtstedenverband, onder andere met het Servicecentrum Drechtsteden, de Sociale Dienst Drechtsteden en Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Over vorm en toekomst van regionale samenwerking binnen de Drechtsteden wordt momenteel intensief gediscussieerd (zie ook rapport Verstandig versterken en de advisering hieromtrent van de commissie Deetman). In Zuid-Holland Zuid werkt Zwijndrecht samen met de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio  en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ.

In verband met de opgave uit het raadsprogramma en in het licht van een veranderende rol van de overheid, is een omslag in gang gezet om te komen van een beheer- naar een ontwikkelorganisatie.  De vier grote thema’s waar de gemeente Zwijndrecht voor staat vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak.

3. Opdracht voor de gemeentesecretaris

Voor de nieuwe gemeentesecretaris is een aantal accenten gelegd in de opdracht:

 • Implementeren en borgen van de ingezette ontwikkeling van beheer- naar ontwikkelorganisatie
 • Samen met de organisatie zorgdragen voor de realisatie van de opgaven van het raadsprogramma, zoals vertaald in de programmabegroting en het vastgestelde uitvoeringsprogramma
 • Samenbindend acteren in de driehoek burgemeester -  raadsgriffier - gemeentesecretaris en in de bestuurlijke samenwerking binnen het college, in de afstemming tussen gemeenteraad en het college en in de contacten tussen bestuur en organisatie 

Naast deze accenten in de opdracht is de gemeentesecretaris:

 • Algemeen directeur van de organisatie
 • Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 • Bestuurder als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden
 • Zwijndrecht profileren en positioneren in de regio (Drechtsteden)

4. Competenties

De nieuwe gemeentesecretaris herkent zich in de competenties voor een gemeentesecretaris, zoals die bij punt 9. van deze profielschets zijn omschreven. 

Accenten worden gelegd op:

 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Cultuurverandering
 • Zichtbaarheid 
 • Empathie en verbinding
 • Effectief opereren in complexe netwerken (contextueel leiderschap)

5. De ideale kandidaat

De ideale kandidaat heeft een open houding, natuurlijk overwicht en is zakelijk met een scherp oog voor de mensen in de organisatie. 
De ideale kandidaat heeft eerder succesvol gepresteerd in een complexe (bestuurlijke) omgeving met grote maatschappelijke en financiële opgaven en beschikt over brede (management-)ervaring met organisatie-ontwikkeling (hoeft niet perse overheidservaring te zijn). De kandidaat heeft een frisse blik, zorgt voor een stip op de horizon en is daarbij gedreven, koersvast, vasthoudend en verbindt zich voor wat langere tijd aan Zwijndrecht (5-7 jaar). 

6. Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Zwijndrecht biedt in eerste instantie een aanstelling voor één jaar. De functie wordt bezoldigd in schaal 16. 

7. Procedure

Het college van de gemeente Zwijndrecht laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op zaterdag 26 januari 2019 op de voorpagina van het NRC Handelsblad alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Zwijndrecht besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

De planning kent de volgende tijdbalk:
26 januari – Start mediawerving en search
9 februari – Sluiting reactietermijn
13 en 14 februari – Voorselectiegesprekken
18 februari – Kandidaatpresentatie
22 maart – Selectiegesprekken eerste ronde met selectiecommissie
27 maart – Assessment
4 april – Selectiegesprekken tweede ronde met selectie- en adviescommissie
Week 15 – Gesprek eindkandidaat met college
Week 16 – Arbeidsvoorwaardengesprek
Week 17 – Gesprek met de voorgedragen kandidaat voor de vacature van burgemeester
 Week 18 – Benoeming en aanstelling

In verband met afstemming met de burgemeestersprocedure kan de planning nog worden aangepast. 

8. Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000 of via office@galangroep.nl.

9. Competenties Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Kerncompetenties

 • Bestuurlijke & politieke sensitiviteit: eigen en organisatie activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden 
 • Zelfreflectie: eigen aandeel in situaties, processen en omstandigheden kritisch onderzoeken en op basis daarvan bijsturen. Hierbij is het beschikken over een growth mindset van belang 
 • Luisteren: Al luisterend verbinden met de ander op een dieper niveau. U ziet nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, wordt enthousiast, stijgt boven uzelf uit en hebt oog voor de potentie van die ander
 • Emphatisch vermogen: inzicht en begrip hebben hoe anderen denken en voelen, om te komen tot betere verbinding, samenwerking en prestaties
 • Communicatieve vaardigheid: maakt boodschap in correcte en begrijpelijke taal voor anderen duidelijk. Haalt relevante informatie uit boodschappen van anderen
 • (Participatieve) besluitvaardigheid: beleidskeuzes of richtlijnen beïnvloeden of omzetten in (concrete handvatten) voor het handelen, zodanig dat hiermee belangrijke doelstellingen worden gehaald 
 • Probleemoplossend vermogen: komen met oplossingen voor vraagstukken, situaties e.d.; deze ontrafelen en doordringen tot de kern
 • Persoonlijk optreden: zichtbaar zijn, zelfbewust eigen opvattingen uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en resultaat
 • Aantoonbare ervaring met cultuurverandering op niveau van college en organisatie
 • Complexe organisatie ontwikkelingsprocessen in dynamische omgeving: Overzicht houden in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij veel actoren zijn betrokken en veelal tegenstrijdige belangen in het geding zijn.
 • Adviesvaardigheid: omgeving met raad en daad terzijde staan om hun vragen/problemen tot een oplossing te brengen
 • Plannen en organiseren: bepalen van doelen, prioriteiten, activiteiten; verwerven en inzetten van middelen; afstemmen van werkzaamheden 
 • Resultaatgerichtheid: doelen stellen en behalen 
 • Coaching/ontwikkelingsgerichtheid: ontwikkelbehoeften onderkennen en uitvoering van ontwikkelactiviteiten stimuleren, waaronder teambinding en teamontwikkeling 
 • Samenwerken: gemeenschappelijke doelen kennen, herkennen en begrijpen en deze samen met anderen verwezenlijken 
 • Visie: lange termijn beleid formuleren, uitzetten, uitdragen en uitvoeren 
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelen en onderhouden van relaties, allianties en coalities; deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking om doelen te realiseren. 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct