Secretaris-directeur
(reactietermijn gesloten)

07-01-2019

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest staat voor een veilig en duurzaam waterbeheer. In een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland zorgt het onder meer voor droge voeten en voldoende en schoon water. Met een beheergebied van 144.000 hectare, met daarin bijna 400.000 inwoners, ruim driehonderd medewerkers en een begroting van circa € 76 miljoen is Noorderzijlvest een van de kleinere waterschappen in Nederland. 

Zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen
Het waterschap Noorderzijlvest heeft te maken met het stijgen van de zeespiegel. Als gevolg van jarenlange gaswinning in Groningen is de bodem gaan dalen en beeft en schokt de aarde regelmatig. Er komt nogal wat bij kijken om ervoor te zorgen dat de inwoners in ons gebied in de toekomst veilig kunnen wonen en werken. Daarbij draagt Noorderzijlvest uit dat het weliswaar over het water gaat, maar dat het waterschap er bovenal voor de mensen is. 

Noorderzijlvest verstevigt dijken langs de Waddenkust en maakt deze meteen aardbevingsbestendig. Hetzelfde doet Noorderzijlvest met de keringen langs kanalen en met de kades in de steden en dorpen. Voor het tijdelijk opslaan van de toegenomen hoeveelheid water legt Noorderzijlvest extra waterbergingen aan, die zich tevens als natuurgebied kunnen ontwikkelen. Door het, met name in Drenthe, meanderen van beken te herstellen kan water langer worden vastgehouden, waar ook de natuur bij gebaat is. Door de bodemdaling is de Groninger bodem als het ware een soepbord geworden, van waaruit het water niet zomaar wegstroomt. Daarom heeft Noorderzijlvest extra gemalen moeten bouwen. 

De bestuurlijke uitgangspunten zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Noorderzijlvest 2015-2019 en in de ‘midterm review’. Als zelfstandige, functionele overheid werkt het waterschap Noorderzijlvest actief en gericht samen met andere waterschappen, partners in de waterketen, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Het waterschap is innovatief en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving. Klimatologische veranderingen leiden de komende jaren tot grote uitdagingen binnen het waterbeheer. Hoosbuien en hittestress eisen een effectieve preventieve aanpak.

De organisatie aan zet

Dit alles vraagt heel wat van de organisatie. Niet in de laatste plaats moet daadkracht getoond worden, zeker ook in de verdergaande onderhandelingen met de NAM, die als veroorzaker van de aardbevingsrisico’s over de brug moet komen. 

In de afgelopen jaren toonde het (goeddeels gekozen) waterschapsbestuur unaniem lef door groen licht te geven aan de meest noodzakelijke maatregelen. De daartoe benodigde miljoenen van de NAM waren nog (lang) niet binnen, bureaucratische regels en procedures werden zoveel mogelijk omzeild en vermeden en het bestuur nam weloverwogen risico’s onder het motto ‘Moed moet’. Zo won en versterkte Noorderzijlvest het vertrouwen van de toch al zo getergde bevolking van Groningen. Het maatschappelijk draagvlak van het waterschap is dan ook steviger dan ooit. Het is aan Noorderzijlvest ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft. 

Ook van de ambtelijke organisatie wordt het nodige gevraagd. Medewerkers krijgen te maken met nieuwe werkvormen, mede door de invoering van het Integraal Project Management. Zowel het samenwerken met andere partijen als de wisselwerking met de omgeving bewijzen hun meerwaarde. De door Noorderzijlvest uit te voeren taken staan niet meer op zichzelf. Steeds kijkt Noorderzijlvest eerst naar mogelijkheden om combinaties te leggen met ambities van anderen. Zo benut Noorderzijlvest in toenemende mate zogeheten koppelkansen, samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bevolkingsgroepen. 

De functie van secretaris-directeur

De vacature van secretaris-directeur bij het waterschap Noorderzijlvest ontstaat door de benoeming van de huidige functionaris tot directeur-secretaris bij de provincie Drenthe.  

Als secretaris is hij/zij de eerste adviseur van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, daarmee  sparringpartner en gericht op permanente optimalisering van bestuurlijke (besluitvormings-)processen. Hij/zij denkt mee met het bestuur en faciliteert waar nodig bestuurlijke vernieuwing. Hij/zij werkt constructief en resultaatgericht samen met de dijkgraaf in de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking. 

Als directeur is hij/zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie, voor het realiseren van bestuurlijke voornemens en voor de uitvoering van besluiten. Hij/zij geeft richting aan de strategische koers van het waterschap en is daarbij aanspreekbaar op het scheppen van een klimaat waarin verbetering, samenwerking, ontwikkeling en vernieuwing worden omarmd. 

De organisatie
De secretaris-directeur vormt samen met vier procesmanagers (Watersysteem/Waterveiligheid, Afvalwaterketen, Bestuur & Relatiebeheer en Bedrijfsvoering) het managementteam, dat de organisatie aanstuurt.  

Profiel
De secretaris van het bestuur:

 • heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en toont politiek- bestuurlijk en organisatorisch inzicht 
 • heeft visie op de rol van de veranderende overheid en de rol van een eigentijds waterschapsbestuur 
 • verbindt bestuurlijke doelen met de mogelijkheden van de organisatie, is transparant, stelt prioriteiten en legt keuzes voor aan het bestuur 

De - eindverantwoordelijke - directeur:

 • vertaalt doelstellingen van het bestuur naar een scherpe koers voor de organisatie en is in staat die helder uit te dragen 
 • inspireert en stimuleert medewerkers om samen te werken, eigen verantwoordelijkheid te tonen en doelgericht en effectief te zijn 
 • heeft een breed en relevant netwerk of is in staat dat snel te verwerven 
 • heeft strategisch inzicht en visie op de ontwikkelingen rond en de toekomst van het waterschap
 • is bestuurder als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden

De ideale kandidaat

 • heeft ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke positie
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau 
 • kent het openbaar bestuur
 • heeft aantoonbare affiniteit met de taken van het waterschap en zeker ook met indringende vraagstukken als klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid 
 • is omgevingsgericht, heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en weet die te vertalen naar bestuur en organisatie van het waterschap 
 • onderhoudt een open en betekenisvolle relatie met de Ondernemingsraad en betrekt de Ondernemingsraad vroegtijdig bij organisatieontwikkelingen 
 • herkent zich in de volgende persoonskenmerken: 

Toegankelijke, nuchtere persoonlijkheid. Vernieuwend en verbindend. Ontspannen, koers- en rolvast. Schakelt gemakkelijk tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie en laat zijn/haar gezicht zien bij medewerkers. Intelligente bestuursadviseur. Inspirerende leider 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal
€ 8.571,-- per maand (maximaal schaal 17 CAO voor de waterschappen) bij een dienstverband van 36 uur. Het waterschap beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een leaseauto is eventueel beschikbaar.

De procedure

Het waterschap Noorderzijlvest laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De digitale werving vindt plaats op Intermediair.nl en BinnenlandsBestuur.nl alsmede via sociale media en search.

Een eerste selectie wordt uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. Het waterschap Noorderzijlvest besluit welke kandidaten in  procedure worden genomen. 

18 januari 2019 – Sluiting reactietermijn
21 en 22 januari – Voorselectiegesprekken 
24 januari – CV-presentatie
7 februari – Eerste selectieronde
Nader te bepalen – Tweede selectieronde

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000. 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct