rector-bestuurder
(reactietermijn gesloten)

04-04-2019

De Waerdenborch

1 Situatieschets

De Waerdenborch is een openbare, brede scholengemeenschap met een regionale functie die alle richtingen van vmbo en havo en vwo aanbiedt vanuit twee locaties: Holten en Goor. De Waerdenborch is een prettige en veilige school met betrokken medewerkers en met veel potentie.

Momenteel wordt de school aangestuurd door een interim-manager die de opdracht heeft om de school, met behoud van het goede, toekomstbestendig te maken. Er werken circa 250 mensen bij de Waerdenborch en er zijn ongeveer 2.200 leerlingen verdeeld over de twee locaties.

De huidige structuur is als volgt: er is een rector-bestuurder, die integraal verantwoordelijk is voor de school en verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Daarnaast is er in de huidige structuur plaats voor twee onderwijsdirecteuren (vmbo en havo en vwo) en een locatiedirecteur Goor, met daaronder zeven docententeams voor basis, kader, mavo, havo, vwo in Holten en voor vmbo en havo/vwo in Goor die worden aangestuurd door teamleiders. Qua bedrijfsvoering is er een hoofd bedrijfsvoering, een hoofd P&O en een hoofd planning en (leerling)administratie. De bedrijfsvoering is goed op orde. Ook wordt gewerkt aan de versterking van het buffervermogen. Dit proces loopt goed en vraagt niet om drastische maatregelen maar wel om slim en zuinig om te gaan met de beschikbare middelen en verder na te denken hoe op een onderwijskundig en bedrijfseconomisch verantwoorde manier het brede onderwijsaanbod gehandhaafd kan blijven. Dit met het oog op de regionale krimp in leerlingaantal die circa 20% bedraagt in een periode tot 2017. Momenteel vindt er een heroverweging plaats van de topstructuur in een proces dat Waerdenborch 2.0 heet. In dat proces worden zowel het onderwijs, de structuur, de cultuur en het leiderschap tegen het licht gehouden. Het proces is in gang gezet om de goede naam van de Waerdenborch voor de toekomst te behouden en te blijven waarmaken.

De Waerdenborch is een eenpitter en zit in twee regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Ook staat ver-/herbouw voor beide locaties op de agenda en wordt hierover met de gemeente overlegd. 

Na een periode van veel bestuurlijke wisselingen zoeken wij namens de Raad van Toezicht

                              een verbindende en inspirerende

rector-bestuurder (m/v, 1 fte)

die op een open en transparante manier rust, focus en continuïteit brengt en samen met het team de Waerdenborch ‘toekomstproof’ doorontwikkelt.

2 Functie en verantwoordelijkheden

De rector-bestuurder bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor de onderwijsresultaten, de continuïteit en de bedrijfsvoering van de Waerdenborch en vertegenwoordigt haar in rechte. Dit gebeurt binnen de bandbreedte die daarover is afgesproken met de Raad van Toezicht en is vastgelegd in de statuten. De rector-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Momenteel is er een vacature voor een voorzitter bij de Raad van Toezicht. (Op basis van het rooster van aftreden zullen er op korte termijn nog twee vacatures volgen). 

3 In- en externe ontwikkelingen

 • sinds 2014 loopt een proces om het weerstandsvermogen aan te zuiveren, dat loopt op schema, maar behoeft blijvende aandacht;
 • anticipatie op de krimp wordt grotendeels opgelost door te werken met een grote flexibele schil van 20-30%. Dit heeft echter wel effect op het commitment van mensen en vraagt extra effort op het gebied van inwerken en afstemming en ‘jonge aanwas’ van docenten;
 • tevens is sinds 2016 geïnvesteerd in versteviging van de HR-functie met het oog op strategisch personeelsbeleid (o.a. kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning);
 • het strategisch beleidsplan dat in 2016 is opgesteld waarin het leren centraal staat, wordt In 2019-2020 geëvalueerd. De nieuwe rector-bestuurder kan met het team een nieuw strategisch beleidsplan opstellen;  
 • ondanks de krimp en de aanvulling van het weerstandsvermogen is er wel steeds slim geïnvesteerd, onder andere in vernieuwing en verbouwing voor het vmbo en professionalisering (didactisch coachen) en pilots met leerpleinen en onderwijsvernieuwing, gericht op meer eigenaarschap en motivatie bij leerlingen vanuit een growth mindset; 
 • in 2015 is de aansturing van de onderwijsteams veranderd, van horizontaal naar verticaal om zo de doorlopende leerlijnen te verstevigen, mede met het oog op de verhuizing van leerlingen vanuit Goor naar Holten in het tweede en derde jaar. Dit vraagt nog verdere aandacht. De span of control van de teamleiders en de topstructuur is een aandachtspunt; 
 • men geeft aan dat er in het verleden te veel ad hoc en top-down is gestuurd. Door bestuurlijke wisselingen is er onduidelijkheid ontstaan over taken en bevoegdheden, moet de samenhang versterkt worden en is het vertrouwen aangetast in de diverse gremia die een rol spelen bij de beleidsontwikkeling, ook staan de onderwijsresultaten inmiddels onder druk;
 • medewerkers willen meegenomen worden in het hoe en waarom van veranderingen;
 • in dat laatste is geïnvesteerd door in heidagen met elkaar de patronen te bestuderen en afspraken te maken. Het besef en de intentie is er, nieuw gedrag moet nog wel inslijten;
 • momenteel loopt onder leiding van de interim-bestuurder een proces gericht op  verduidelijking en vereenvoudiging van structuur en processen en een professionele cultuur zodat de vaste invulling een goede basis krijgt om verder op te bouwen; 
 • gelukkig gaat het onderwijsproces door, door het hart voor en betrokkenheid bij de leerlingen en zijn de ouders en leerlingen nog steeds tevreden.  

4 De opdracht van de rector-bestuurder 

 • aandacht voor en verbeteren van de onderwijskwaliteit; 
 • duidelijkheid, helderheid, vertrouwen en continuïteit bieden, na een periode van veel wisselingen; 
 • de verdere herijking en implementatie van de topstructuur zodat de constitutie weer klopt en alle aandacht weer uit kan gaan naar het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en -resultaten en het talent van de leerling binnen de context van krimp en het verder verstevigen van het weerstandsvermogen; 
 • het op basis van een gedragen onderwijsvisie agenderen van/bijdragen aan onderwijskundige vernieuwing, onder andere door bredere toepassing van ICT in het onderwijs; 
 • het investeren in en doorbouwen aan een professionele cultuur met eigen verantwoordelijkheid en initiatief; 
 • het, samen met het hoofd bedrijfsvoering, sturing geven aan het aanvraagproces rondom (ver)nieuwbouw van beide locaties en het uitdragen van de belangen van de Waerdenborch bij de gemeenten, de samenwerkingsverbanden en andere stakeholders;
 • het verder slim anticiperen op de krimp, onder andere door vanuit een zelfstandige positie samen te werken met collega-instellingen. 

Hiertoe wordt het volgende van je gevraagd:

5 Profiel

 • minimaal ervaring als rector of locatiedirecteur in het onderwijs; 
 • minimaal HBO/WO niveau, idealiter aangevuld met een afgeronde schoolleidersmaster; 
 • verstand van eigentijds onderwijs, affiniteit met alle onderwijssoorten in het VO en passend onderwijs;
 • sparringpartner kunnen zijn vanuit focus op de leerling en/of een visie op leren;
 • in staat zijn om bedrijfseconomisch verstandige besluiten te nemen en -richting te geven;
 • een (bij voorkeur in de praktijk bewezen) visie rondom proces en inhoud van bouwprocessen;
 • een netwerker die omgevingsbewust is en bewezen kan staan voor de belangen van de school;
 • geen groot ego, wel een contextueel leider, die bottom-up wil en kan sturen, maar die ook duidelijk is, resultaatgericht, koersvast, visie heeft, kaders kan geven en besluitvaardig is; 
 • organisatiesensitief, empathisch, gevoel voor de onderstroom; 
 • medewerkers kunnen meenemen in het waarom van veranderingen; 
 • zorgvuldig in de omgang met mensen en procedures, gevoel voor tact en timing; 
 • mensgericht, toegankelijk, benaderbaar en verbindend;
 • open, reflectief en authentiek;
 • ruimte geven, goed kunnen delegeren, coachende rol;
 • rol- en koersvast, maar ook in staat zijn de diepte in te kunnen;
 • gevoel voor de regio; 
 • staan voor en bewaken van de uitgangspunten van openbaar onderwijs. 

6 Wat biedt de Waerdenborch?

De Waerdenborch biedt een belangrijke strategische rol binnen een brede scholengemeenschap met hoge waardering van ouders en leerlingen, met veel potentie, met betrokken collega’s en leerlingen in een schitterende regio. 

De rector-bestuurder valt onder de Bestuurders CAO VO en is ingeschaald in B3 op basis van de huidige leerlingaantallen. Het betreft een functiecontract voor vier jaar, met optie tot verlenging. 

7 Procedureplanning 

25 april - Sluiting reactietermijn 
29 april en 1 mei - Voorselectiegesprekken bureau 
3 mei - Bespreking long- en shortlist met selectiecommissie 
8 mei - Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie
13 mei - Tweede ronde selectiegesprekken met BAC (één dagdeel reserveren)
22 mei  - Vervolgronde selectiegesprekken met selectiecommissie
Periode 24-31 mei - Arbeidsvoorwaardengesprek en formele benoeming 
door de Raad van Toezicht 

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

8 Informatie

De Waerdenborch laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hem opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 25 april 2019 en reserveer de geplande gespreksdata!
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct