Voorzitter College van Bestuur
(reactietermijn gesloten)

11-04-2019

Stichting Unicoz onderwijsgroep

1 Situatieschets 

De Unicoz onderwijsgroep bestaat uit 23 scholen voor basisonderwijs (waarvan één school voor speciaal basisonderwijs) en één school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer. Iedere school heeft zijn eigen sfeer, identiteit (katholiek, protestants christelijk, reformatorisch of interconfessioneel) en kernkwaliteiten. Een aantal scholen is onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC). 
De school voor voortgezet onderwijs, het Oranje Nassau College (ONC), is een open christelijke scholengemeenschap. Het ONC heeft twee vestigingen; een brede vmbo-vestiging aan de Clauslaan in Zoetermeer met BBL, en KBL opleidingen (met LWOO) in diverse sectoren en een mavo opleiding en de vestiging Parkdreef met een onderwijsaanbod van mavo, havo, atheneum en gymnasium. 
In totaal bedient Unicoz circa 8.700 leerlingen verdeeld over de basisscholen (6.276) en het ONC (2.435). Per 1 januari 2018 waren 828 mensen in dienst bij Unicoz. Samen vervullen zij 614 fulltime functies. 

Doelstelling 
‘Unicoz heeft als doel om binnen haar scholen kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven dat gericht is op de optimale ontwikkeling van iedere leerling. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. Elke school heeft zijn eigen profiel en onderwijsconcept dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders. Unicoz heeft tevens ten doel het (doen) verzorgen van voor, na- en tussenschoolse opvang, alsmede kinderopvang van 0- tot 4-jarigen. 

Unicoz scholen kunnen van elkaar verschillen, maar hebben allemaal dezelfde grondstructuur: het zogenoemde Unicoz-DNA. De ‘genen’ van het Unicoz-DNA bestaan uit de kernwaarden uniciteit, inspiratie, openheid en solidariteit. Daarbij vinden wij onze belangrijkste inspiratiebron in de christelijke traditie. Verhalen, leefregels en omgangsvormen zoals deze vanuit deze traditie zijn overgedragen, vormen het hart van onze onderwijsorganisatie. In alle scholen is persoonlijke aandacht voor de leerling. 

Beleid
Aan de basis van het beleid van de Unicoz onderwijsgroep ligt de Strategische Beleidsbrief 2016-2020. Hierin zijn de missie en kernwaarden (het Unicoz-DNA) leidende waarden, en de verwachte resultaten verwoord. De Strategische Beleidsbrief maakt zichtbaar dat iedere Unicoz-school een school is die:

 • op basis van kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs werkt aan de optimale ontwikkeling van kinderen zowel cognitief, creatief, fysiek, cultureel, sociaal als emotioneel en die hen prikkelt het optimale met hun talenten te doen
 • onderwijs verzorgt dat is geïnspireerd en gebaseerd op protestants-christelijke, katholieke of interconfessionele grondslag
 • proactief is en investeert in de schoolontwikkeling en doorgaande leerlijnen van (kinderopvang naar) primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • zorgt voor een geborgen schoolklimaat waar opvoeding, onderwijs en zorg samengaan
 • niet alleen een leerschool is maar ook een waardengemeenschap waarbij wordt gewerkt aan eigentijds waarden-georiënteerd onderwijs 
 • oog en oor heeft voor tevreden en enthousiaste leerlingen en personeelsleden, die met plezier naar school komen 
 • een afspiegeling is van de samenleving en steeds rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen
 • ouders/verzorgers beschouwt als partners
 • investeert in digitale onderwijsmiddelen om het leerproces van leerlingen optimaal te ondersteunen
 • arrangementen aanbiedt, in samenwerking met kinderopvang en buitenschoolse opvang met een doorlopende leerlijn voor 0 tot 13-jarigen’. (Uit Jaarverslag 2017).

De ruime bandbreedte van deze strategische beleidsbrief heeft zich vertaald in een brede schakering van scholen van heel innovatief tot klassiek en klein tot groot in het PO. En actief, veelzijdig, grensverleggend en ondernemend in het VO.

Juridische structuur
Unicoz heeft de structuur van een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). 
Het tweehoofdige College van Bestuur bestuurt de stichting. Het College van Bestuur stuurt rechtstreeks de sectoren primair- en voortgezet onderwijs alsmede de bedrijfsvoeringsfuncties op het bureau aan. Rol- en taakverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in respectievelijk de directiestatuten PO en VO. 

De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van het College van Bestuur. Dit doet hij conform het Policy Governance model van Carver en is vastgelegd in een toezichtkader. 

Interne organisatiestructuur

https://galangroep.nl/media/uploads/Organogram%20Unicoz.pdf

Elke basisschool wordt geleid door een directeur, vaak bijgestaan door een adjunct-directeur. Enkele basisscholen worden geleid door een tweehoofdige directie. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. 

Het Oranje Nassau College wordt geleid door een tweehoofdige Centrale Directie. Het voorzitterschap van de Centrale Directie rouleert onder de beide leden. Beide directieleden zijn tevens verantwoordelijk voor één van de beide scholen. 

Van de directies van onze scholen wordt verwacht dat zij zelf, in lijn met de strategische koers van de organisatie en binnen de door het bestuur gegeven kaders, strategische keuzes maken, belangen afwegen, risico’s inschatten en inspelen op specifieke vragen vanuit de maatschappij en de schoolomgeving. 

Het College van Bestuur en de schooldirecties worden ondersteund door een secretariaat, concern controller, bestuurssecretaris en een stafbureau. Het stafbureau is verdeeld in de clusters personeel & financiën, onderwijs & kwaliteit, huisvesting en ICT. De ondersteuning is goed op orde en opnieuw gepositioneerd van voorschrijvend naar ondersteunend, hetgeen nieuw gedrag vraagt dat nog verder moet inslijten.

2 Aanleiding vacature

Sinds de fusie van de twee rechtsvoorgangers (RK en PC) ruim tien jaar geleden kent Unicoz een tweehoofdig bestuur voortkomend uit de rechtsvoorgangers. Zij hebben leiding gegeven aan de postfusie-integratie, elk vanuit de eigen deelportefeuille. Een van de bestuurders heeft recentelijk besloten om de organisatie te verlaten. De andere bestuurder neemt naast zijn voorzitterschap ook zijn collega waar, hierin ondersteund door een assistent bestuurder a.i. Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in de herijking en herinrichting van het besturingsmodel en bureaustaf en daarmee is Unicoz klaar gemaakt voor de volgende levensfase. De huidige bestuurder heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal in de loop van 2019 afscheid nemen.

De Raad van Toezicht zoekt derhalve zowel een voorzitter als een lid College van Bestuur die collegiaal leiding gaan geven aan de volgende levensfase van de Unicoz Onderwijsgroep. Te beginnen met een verbindende en inspirerende

Voorzitter College van Bestuur  
(m/v, 1 fte)

die met passie en drive voor goed onderwijs, op een transparante manier leiding geeft aan de volgende ontwikkelingsfase van Unicoz. En door de versterking van de samenhang, het leiderschap en de profilering van de onderscheiden scholen een boost geeft aan de groei, kwaliteit en positionering van de onderwijsgroep als geheel.

3 Functie en verantwoordelijkheden

De voorzitter College van Bestuur bestuurt – samen met het nog te werven lid College van Bestuur – de stichting en is eindverantwoordelijk voor de onderwijsresultaten, continuïteit en bedrijfsvoering van Unicoz en vertegenwoordigt haar in rechte. Een en ander binnen de bandbreedte die daarover is afgesproken met de Raad van Toezicht.

Qua portefeuilleverdeling wordt gedacht aan een onderlinge verdeling waarin beide bestuursleden én onderwijs én delen van bedrijfsvoering aansturen, en daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.

Insteek is dat de voorzitter grotendeels het VO en onderdelen van het PO aanstuurt, boegbeeld is en de aandachtsgebieden externe representatie, huisvesting en financiën op zich neemt. De voorzitter wordt in gelegenheid gesteld mee te denken over het profiel van zijn collega, om zo ook complementariteit te borgen. Nadat het college compleet is, is de mogelijkheid om gezamenlijk, in overleg met de RvT, de portefeuilles te herijken/herverdelen, zolang de primaire focus van beiden maar naar het onderwijs gaat en gericht is op samenhang, integraliteit en haalbaarheid. 

4 In- en externe ontwikkelingen

 • Het dalende marktaandeel in het PO vraagt aandacht
 • In het PO speelt de discussie rondom minimale schoolomvang
 • In het VO vraagt de borging van de groei aandacht
 • De evidente relevantie van het onderscheid tussen RK en PC verdwijnt naar verwachting in de komende 5 à 10 jaar. Wat betekent dit voor de profilering en positionering van de scholen? 
 • De directeuren willen meer samen werken en investeren in het ‘team-& -wij gevoel’ 
 • Er zijn hogere eisen gesteld aan het integraal leiderschap en budgetbeheer in het PO, dit vraagt o.a. verdere explicitering van de kaders en de handhaving en uitleg daarvan 
 • De kwaliteits-/schoolplancyclus is herijkt en er zijn regiegroepen gestart op bedrijfsvoerings-thema’s, waarin bureau en directeuren, ieder vanuit de eigen rol, samen werken aan beleid 
 • De schooldirecteuren in het PO willen meer aandacht. Zowel kwantitatief als kwalitatief
 • De arbeidsmarkt voor directeuren en leraren wordt steeds krapper. Het op peil brengen en houden van de instroom van leerkrachten en schoolleiders is een belangrijk aandachtspunt 
 • Het stafbureau heeft een onrustige periode achter de rug
 • De rolopvatting is inmiddels gewijzigd van voorschrijvend naar ondersteunend
 • Er zijn extra functies gecreëerd en versterkt en nieuwe systemen geïmplementeerd, gericht op het eerder en beter zicht krijgen op en ondersteunen van de scholen
 • Het bureau is daarmee op orde en vraagt doorontwikkeling
 • Deze periode ging ten koste van het zicht op en aandacht voor de scholen
 • De ontwikkelingen en mogelijkheden van ICT vragen blijvende aandacht
 • Zoetermeer blijft groeien; een luxe positie in relatie tot leerlingeninstroom 
 • De gemeente Zoetermeer heeft een zeer omvangrijk  huisvestingsprogramma tot 2040, maar de middelen moeten nog worden verdeeld
 • Rond het VMBO/MBO is sprake van een vorm van interbestuurlijke campusontwikkeling. Unicoz maakt hier deel van uit. Dit vraagt bestuurlijke aandacht in relatie tot de gemeente en vormen van samenwerking en cost sharing 
 • De samenwerkingsverbanden voor VO en PO krijgen een andere structuur (RvT-CvB- model) en komen onder aansturing van een bestuurder. Dit gaat als het goed is tijd opleveren voor de Unicoz bestuurders die daar nu veel tijd aan moeten besteden.

De geschetste ontwikkelingen betreffen vooral het PO, met uitzondering van onderwerpen rond instroom van leerkrachten en leidinggevenden, huisvesting en school overstijgende samenwerking. Voor VO zijn met name het Techniekpact en de campusontwikkeling en positionering binnen VO Zoetermeer, majeure thema’s.  Zowel het PO als VO is voorstander van PO en VO onder één dak. Zeker de VO-scholen ervaren daarvan grote meerwaarde. 

5 De opgave voor het College van Bestuur

 • Het op basis van een inspirerende onderwijsvisie, zorgdragen voor een heldere, inspirerende en gedragen ambitie voor de toekomst  
 • Deze vertalen naar een nieuw strategisch beleidsplan dat in het teken zal staan van het gezamenlijk opnieuw laden van het Unicoz-DNA, het meer leren met en van elkaar, het aanscherpen van de onderscheiden proposities per school en het verhogen van de minimum eisen die aan de scholen gesteld worden 
 • Zorgdragen voor een gelijk speelveld, door verheldering, verduidelijking en handhaven van kaders en spelregels en de positionering van het bureau om daarmee een helder speelveld te bieden voor de directeuren voor de doorontwikkeling van hun school 
 • Het omkeren van de leerlingdaling in het PO door zorg te dragen voor het versterken van het profiel van de scholen, zowel qua onderwijsconcept, als op het gebied van identiteit en gedeelde/herkenbare Unicoz waarden of kenmerken
 • Het investeren in en doorbouwen aan een professionele cultuur met integrale verantwoordelijkheid, goed budgetbeheer en meer eigen initiatief in het PO
 • Zorgdragen voor coaching en meer aandacht in het PO, of als de in gang gezette initiatieven niet voldoende blijken, door aanpassing van de werkorganisatie
 • Stimuleren van de samenwerking en kennisuitwisseling en het leren van elkaar 
 • Zorgdragen voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap mede met het oog op de verkrappende arbeidsmarkt voor leraren en directeuren 
 • Zorgdragen voor een goede positionering in de (zeer omvangrijke) onderwijshuisvestingsagenda in relatie tot de gemeente en collega-instellingen 
 • Het bestuurlijk begeleiden van de campusontwikkeling, het techniekpact en de doorontwikkeling in het VO 
 • Als organisatie nog proactiever, alerter en ambitieuzer worden in relatie tot de ontwikkeling van de individuele scholen
 • De ‘wij’-cultuur bevorderen.

6 Profiel 

Unicoz zoekt een voorzitter met de volgende kennis, ervaring en persoonlijkheid: 

 • Een boegbeeld die strategisch kan denken en handelen en op een open, verbindende manier opkomt voor de belangen van Unicoz
 • Iemand die passie voor onderwijs heeft en gedreven is om de organisatie op een hoger plan te brengen en het belang van leerlingen, ouders en een hoge onderwijskwaliteit blijft benadrukken
 • Iemand die in staat is om vanuit persoonlijke overtuiging op oprechte wijze invulling te geven aan de identiteit van de stichting als geheel en te sturen op de operationalisering van de identiteit van de onderscheiden scholen, passend bij hun populatie, positionering en profilering
 • Iemand die maatschappelijk betrokken is, toekomstgericht, met gevoel voor regio, markt en politiek bestuurlijke processen
 • Iemand die op basis van een inspirerende visie sparringpartner voor VO én PO kan zijn
 • Die ervaring en kennis heeft van toekomstbestendig onderwijs en -organiseren 
 • Die collegiaal is, gericht op samenwerking, in- en extern en met medezeggenschap. Een verbinder
 • Die betrokken, mensgericht, bereik- en benaderbaar is
 • Die dienstbaar is aan de organisatie en contextueel en gedeeld leiding wil en kan geven aan integraal verantwoordelijke directeuren en professionals, hen coacht en beter in positie brengt 
 • En ook duidelijk, strategisch, besluitvaardig en communicatief sterk is en aanspreekt als het gaat om de handhaving van kwaliteit, het speelveld en externe positionering 
 • Iemand die rolvast is en een voorbeeld in de professionele cultuur: verantwoordelijk, open, ontwikkelingsgericht, reflectief en aanspreekbaar 
 • Met minimaal 5 jaar ervaring als bestuurder in het onderwijs, bij voorkeur met ervaring in én PO én VO
 • Met minimaal HBO/WO niveau, idealiter aangevuld met een (schoolleiders)master (MPM, MEL, MME, MIL)
 • Die ervaring heeft met betrekking tot de portefeuilles onderwijs, financiën, contacten met de gemeente (o.a. ten aanzien van huisvesting) bij voorkeur in een grootstedelijke context
 • Die visie heeft op en hecht aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap 
 • En kan werken volgens het Policy Governance model.

7 Wat biedt Unicoz?

Unicoz biedt een belangrijke strategische rol binnen een brede onderwijsgroep, waarin de basis op orde is, de sfeer goed is, waar professionele ondersteuning is, mooie uitdagingen extern liggen en een wens is tot doorontwikkeling en samenwerking intern.  

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Unicoz. Het voor Unicoz toepasselijke bezoldigingsmaximum is onderwijs klasse E.

8 Procedureplanning 

5 mei - Sluiting reactietermijn 
6 en 7 mei - Voorselectiegesprekken bij de Galan Groep 
16 mei - Eerste ronde selectiegesprekken selectiecommissie
20 mei - Adviesgesprekken met BAC (één dagdeel )
24 mei - Tweede ronde selectiegesprek selectiecommissie 
Periode 25-31 mei - Reserveren voor eventueel in te plannen assessment,  arbeidsvoorwaardengesprek en formele benoeming door Raad van Toezicht 

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

9 Informatie

Unicoz  laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hem opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn 
Herkent u uzelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 5 mei 2019 en reserveer de geplande gespreksdata!
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct