Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

13-05-2019

Gemeente Zutphen

1 Gemeente Zutphen

Zutphen is een gemeente vol beweging en ambities. Tegelijkertijd staat de gemeente voor een grote bezuinigingsopgave en is er de komende jaren veel aandacht nodig voor de bedrijfsvoering en kostenbewustzijn.  

De gemeenteraad van Zutphen heeft zichzelf een flinke opdracht gegeven: onze sociaal-economische positie versterken. Daarvoor moeten wij van Zutphen en Warnsveld een aantrekkelijke plek maken om te wonen en te bezoeken, waar iedereen erbij hoort en mee kan doen, waarin we een goed ondernemersklimaat stimuleren en ambitieus zijn in de energietransitie en de klimaatagenda. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Ook al omdat Zutphen in financieel zwaar weer is beland en de ambities onverminderd groot zijn. Doelen behalen en tegelijkertijd ook ingrijpende beslissingen nemen en de tekorten in het sociaal domein de komende jaren flink terugbrengen. En – alhoewel uitdagend – Zutphen heeft er alle vertrouwen in dat de klus kan worden geklaard. Samen met inwoners en partners gaat Zutphen op zoek naar nieuwe manieren om ambities waar te maken! Het motto voor het coalitieakkoord 2018 – 2022 luidt dan ook: Met elkaar kleuren wij Zutphen en Warnsveld (www.zutphen.nl)

Het ambitieuze coalitieakkoord (stevige doelen en tegelijk bezuinigen) vraagt om een andere sturing van de organisatie. Zutphen kiest voor een organisatie die (meer) in balans is en tegelijkertijd professioneel en wendbaar is in een veranderende samenleving. De kracht van de organisatie ligt in een sterke externe gerichtheid, professionele ontwikkeling van medewerkers, grote loyaliteit, enthousiasme en een sterk maatschappelijk engagement. De Zutphen Academie, hoge scores op medewerkerstevredenheid en een laag ziekteverzuim ondersteunen dit beeld. Tegelijkertijd is meer aandacht gewenst voor het op orde krijgen van bedrijfsvoering, scherpere sturing van de organisatie, ordening, realiseren, zaken écht afmaken en een steviger interactie tussen bestuur en organisatie.  Met het oog hierop zal de directie (zie bijgevoegd organogram) worden versterkt met een Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering en kan vanuit een meer centrale sturing ‘meer blauw in de organisatie worden gebracht’. (Meer taakoriëntatie, beheersing en structuren). Door het versterken van bedrijfsvoering zal naar verwachting meer balans ontstaan met de aanwezige/gewenste inhoudelijke en vernieuwende kwaliteiten. Noodzakelijk om de financiële problemen structureel op te lossen en te borgen dat de organisatie in control blijft.

Medio 2018 is een interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur aangesteld. Deel van zijn opdracht is het als ervaren practitioner bieden van een analyse op hoofdlijnen en advies over het beeld en de ontwikkeling van de organisatie. Het door hem opgestelde document ‘Op weg naar.. balans’ wordt op dit moment besproken in de organisatie. Het College van Burgemeester en Wethouders en de Ondernemingsraad herkennen de beelden en ondersteunen de ingeslagen weg om al het goede te behouden en balans te zoeken met sturing en beheersing. 

Voor het benoemen van een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en een Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering is een proces van werving en selectie gestart. 

2 De functie

De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur:

  • is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie
  • ondersteunt het college van burgemeester en wethouders 
  • is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden

Zie tevens bijgaand profiel uit het functieboek van de gemeente Zutphen.

3 De persoon

De nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur van de gemeente Zutphen herkent zich in de competenties zoals die door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in algemene zin zijn vastgesteld en de competenties zoals opgenomen in de competentiebox Gemeenten van het A+O fonds Gemeenten:
https://www.gemeentesecretaris.nl/assets/Uploads/f18f2e3dcb/Handreiking_Werving_en_Selectie_gemeentesecrtaris.pdf en https://www.aeno.nl/competentiebox-gemeenten

Accenten worden gelegd op:

  • Aantoonbare ervaring met cultuurverandering op niveau bestuur en organisatie (overzicht houden in complexe strategische processen)
  • Resultaatgerichtheid (doelen stellen en behalen)
  • Persoonlijk optreden (zelfbewust opvattingen uitdragen, impact, aanspreken en moedig om interventies te plaatsen)
  • Helder zicht op context waarin de rol van Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur wordt ingevuld in Zutphen
  • Royaal handelingsrepertoire en authentiek palet aan beïnvloedingsmogelijkheden

Zutphen biedt graag ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Ook voor de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur hoeft Zutphen geen eindstation te zijn. Wel vraagt de opgave om een combinatie van stevige relevante ervaring en passende competenties/vaardigheden. Ervaring in een zakelijke omgeving, gekleurd door een bedrijfskundig profiel  en - benadering geeft een pré.  

4 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd. De salariëring is volgens schaal 16. 

5 De procedure

De gemeente Zutphen laat zich in de procedures voor werving en selectie van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en die van de Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via sociale media, plaatsing van de vacature op LinkedIn en executive search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Zutphen over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Zutphen besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

6 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000.

Sluiting reactietermijn
29 mei 2019
  

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct