Algemeen Directeur/ Regiosecretaris
(reactietermijn gesloten)

02-05-2019

GR Drechtsteden

1 Organisatie en context

De Drechtsteden zijn zeven gemeenten die samen een aaneengesloten stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de Randstad. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht werken in dit verband vernieuwend en effectief samen. De Drechtsteden-gemeenten hebben allen hun oorsprong aan het water en zijn van oudsher specialisten in de maritieme sector. Zij hebben ieder een eigen identiteit en inwoners die zich sterk met hun gemeente verbonden voelen. In de Drechtsteden wonen rond de 300.000 inwoners. Hiermee vormen zij een stedelijk gebied dat qua omvang vergelijkbaar is met steden als Eindhoven en Utrecht.

De zeven gemeenten zijn samen eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Deze uitvoeringsorganisatie zorgt voor een betere, snellere en goedkopere uitvoering van opgedragen en overgedragen taken. Onder de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden vallen vijf dochterorganisaties en een staf, met in totaal ongeveer 900 medewerkers:

 • De Sociale Dienst Drechtsteden voert de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en werkt aan het regionale arbeidsmarktbeleid en armoedebeleid
 • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden heft diverse belastingen en reinigingsrecht voor vijf gemeenten in de Drechtsteden en voert de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uit
 • Het Onderzoekscentrum Drechtsteden verricht onderzoek en brengt ontwikkelingen en trends in kaart
 • Het Ingenieursbureau Drechtsteden ontwerpt, adviseert en voert projecten uit op het gebied van (duurzame) infrastructuur en ruimtelijke inrichting
 • Het Servicecentrum Drechtsteden biedt diensten op het gebied van personeel & organisatie, financiën, communicatie, inkoop, juridische zaken, gebouwenbeheer en ICT
 • Bureau Drechtsteden vervult de staffunctie voor de organisatie GRD en het bestuur van de GRD.

2 Taakgebieden

De Algemeen Directeur/Regiosecretaris heeft de volgende taakgebieden:

1. Bestuursondersteuning aan de gremia van de GRD
De Algemeen Directeur/Regiosecretaris is eerste adviseur van het Drechtstedenbestuur (DSB) en zijn individuele leden. De nadruk ligt daarbij op vraagstukken die als GRD-taken in de nieuwe regeling zijn vastgelegd: sociaal domein, bedrijfsvoering, externe betrekkingen en financiën. Hij/zij draagt zorg voor het besluitvormingsproces van het Drechtstedenbestuur, de voorbereiding en het vastleggen van de vergaderingen van de Drechtraad.

2. Het ‘gezicht van de regio’ zijn
De Algemeen Directeur/Regiosecretaris werkt actief aan het vergroten van het relevante netwerk voor de regio. Hij/zij positioneert en vertegenwoordigt de regio in relevante netwerken, in samenspraak met de burgemeester en de secretaris van de centrumgemeente. Deze taak is gekoppeld aan de bestuurlijk portefeuillehouder ‘coördinatie externe betrekkingen’. Deze netwerk-ontwikkelactiviteiten betreffen zowel de GRD-, als waar opportuun, ook  Groeiagenda-taken.

3. Aansturing GRD-organisatie(s) en de realisatie van de aan de GRD-organisaties gestelde opdrachten
De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor de inrichting en werkwijze van elke afzonderlijke dochter en van de organisatie als geheel. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het directieteam van de GRD-organisaties om te zorgen dat de GRD-organisaties op orde zijn, kwantitatief en kwalitatief en de gevraagde resultaten worden geleverd. Hij/zij geeft leiding aan de directeuren van de dochterorganisaties en vormt samen met hen het Managementteam Drechtsteden. Tevens geeft hij/zij leiding aan de stafafdeling van de GRD. De Algemeen Directeur is namens het DSB opdrachtgever richting de dochters en heeft een sleutelfunctie richting het DSB, de portefeuillehouders en de bedrijfsvoering. De Algemeen Directeur is ook bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en gesprekspartner van de OR GRD.

3 Functiebeschrijving

 • Is het hoofd van de ambtelijke organisatie en voorzitter van het management-/directieteam. Draagt zorg voor de aansturing en samenhang van de organisatie. Is verantwoordelijk voor de strategische en operationele doelstellingen vastgesteld door het bestuur. Is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en de samenwerking binnen de organisatie, alsmede voor de kwaliteit en integraliteit van de ambtelijke advisering, uitvoering en dienstverlening.
 • Is eerste adviseur van het bestuur. Ondersteunt bestuurlijke portefeuilles. Draagt zorg voor afstemming met het bestuur. Vervult een schakelfunctie in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld en draagt zorg voor de (ver)binding van de regio/gemeente en de organisatie. Is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden zoals Rijk, provincie en gemeenten, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, inwoners en bedrijven.
 • Is verantwoordelijk voor missie-, visie- en strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling. Bepaalt de strategische koers van de organisatie en draagt zorg voor de beleids- en beheerskaders alsmede de samenhang hiervan.
 • Is ambtelijk eindverantwoordelijk voor een efficiënt en effectief verloop van processen en aanwending van middelen binnen randvoorwaarden van het bestuur, op basis van gemandateerde bevoegdheden.
 • Geeft leiding, coacht, stimuleert, motiveert en controleert de directeuren en maakt werk- en ontwikkelafspraken met hen.
 • Voert als bestuurder overleg met de medezeggenschapsorganen.
 • Vertegenwoordigt de GRD als lid van het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden (ONS-D).
 • Voert namens de GRD en de regio (bestuurlijk) overleg met vertegenwoordigers van diverse (overheids)instanties, maatschappelijke groeperingen, externe adviseurs/leveranciers en samenwerkingsverbanden, om zo te komen tot afstemming over uitgangspunten en beleid.

4 Profiel

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Ervaring in het opereren in een bestuurlijke omgeving, politiek en bestuurlijk zeer sensitief en intuïtief.
 • Ruime managementervaring (tenminste vijf jaar, bij voorkeur in een vergelijkbare netwerkomgeving.
 •  Is energiek en doortastend en kan met charme en gevoel voor humor sturen, aanspreken en verbinden binnen de GRD, binnen het netwerk én daarbuiten.
 • Is een krachtige en charismatische persoonlijkheid met veel gevoel voor menselijke, organisatorische en bestuurlijke verhoudingen en die anderen stimuleert in het nemen van verantwoordelijkheid.
 • Heeft een visie op de regionale netwerkorganisatie in de publieke sector en kan omgaan met het ‘hybride’ stelsel van de Drechtsteden. Kan in het hele netwerk op gezaghebbende wijze schakelen/verbinden: geen ‘wij-zij denken’. Inhoud staat voorop.
 • Heeft het vermogen voor complexe vraagstukken met innovatieve oplossingen te komen.
 • Heeft een (vernieuwende) blik op het openbaar bestuur en samenwerking.
 • Is toegankelijk en inspireert als leidinggevende.
 • Kan binnen de context van het netwerk effectief de bedrijfsvoering op orde brengen en houden, en zorgt voor transparante (open verantwoording).
 • Heeft visie op organisatieontwikkeling-vraagstukken en kan die ontwikkelingen in de organisatie implementeren, weet hoe een flexibel organisatieconcept kan werken.
 • Kan de samenwerking met het DSB, het MT GRD en het ONS-D op effectieve manier verder vormgeven en versterken.
 • Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling binnen de functie en de rollen. 

5 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. De functie wordt bezoldigd in schaal 17.

6 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 6948000.

Sluiting reactietermijn
24 mei 2019
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct