Directeur HRM
(reactietermijn gesloten)

30-04-2019

Summa College

1 Over het Summa College

Het Summa College in Eindhoven bereidt MBO-studenten in 24 scholen voor op een loopbaan in een snel veranderende wereld. Het onderwijs is continu in ontwikkeling: wat vandaag goed is, is morgen of volgend jaar niet meer voldoende of niet meer passend. In dat kader besteedt het Summa College veel aandacht aan de ontwikkeling van teams en individuen in het onderwijs en de diensten. Want onderwijs ontwikkelen en ondersteunen kan alleen als een ieder zichzelf blijft ontwikkelen. En dat is ook wat het Summa College ‘haar’ studenten wil meegeven: ontwikkelen doe je je leven lang, ook na het behalen van je diploma.

Uitgangspunt bij het inrichten van de organisatie is dat de docenten het verschil maken; zij bepalen in hoge mate het succes van de studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. De opleidingsteams binnen het Summa College zijn verantwoordelijk voor het totale onderwijs van intake tot en met diplomering. Een team staat onder leiding van een teamleider die verantwoordelijk is voor de operationele zaken, de teamontwikkeling en de onderwijsontwikkeling. De teams werken samen in marktgerichte proposities, 16 in totaal, die onder leiding staan van een Onderwijsdirecteur, die een faciliterende rol heeft richting de onderwijsteams.  
 
Zij worden ondersteund door 6, centraal gepositioneerde, ondersteunende diensten en staven: Onderwijs en Studentencentrum (OSC), Facilities, HRM, Financiën, Concerncontrol en de Bestuursdienst, waarin alle ondersteunende functies zijn ondergebracht.

Elke dienst wordt aangestuurd door een directeur, die op zijn beurt weer managing experts of teamleiders aanstuurt. Zowel de dienst- als de onderwijsdirecteuren rapporteren aan het tweehoofdige College van Bestuur (CvB) dat eindverantwoordelijk en belast is met het besturen van het Summa College. Het CvB werkt op een collegiale en gelijkwaardige basis en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).  

Het directieoverleg, dat naast het CvB bestaat uit de onderwijsdirecteuren, de dienstendirecteuren en de secretaris, adviseert het bestuur over alle besluiten in relatie tot voorgenomen beleid en draagt (mede) verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

De Dienst HRM 
De Dienst HRM is onderverdeeld in een afdeling HRM Services, waarin de personeels- en salarisadministratie is ondergebracht en die wordt aangestuurd door een teamleider en een afdeling Advies en Expertise, die momenteel nog rechtstreeks wordt aangestuurd door de interim-Directeur, maar waar een managing expert voor wordt geworven die als meewerkend voorman/vrouw dit team gaat aansturen. De HR-adviseurs adviseren 70% van hun tijd een vaste groep scholen en zijn daarnaast 30% van hun tijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van HR- beleidsonderwerpen. De afgelopen periode heeft een interim-Directeur leiding gegeven aan de Dienst HRM en deze weer focus gegeven, professionele standaarden neergezet en strategische HRM-speerpunten geagendeerd.

Het Summa College zoekt een ervaren, verbindende  

Directeur HRM (m/v 1 fte)

die coachend en richtinggevend leiding geeft, de integrale dienstverlening en samenwerking met andere diensten bevordert, het vraaggericht en integraal werken ten behoeve van de onderwijsteams stimuleert en strategisch klankbord is op het gebied van organisatie- en 
mensontwikkeling. 

2 Functie en verantwoordelijkheden

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • Een integrale aanpak van de ondersteuning van het primaire proces bij  organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers
 • Ontwikkeling, optimalisering, uitvoering en bewaking van de naleving van beleid op het gebied van HR
 • Coachend leidinggeven aan de managing expert HRM Advies & Expertise en de teamleider HR 
 • Managementinformatie op het gebied van HRM
 • Het bijdragen aan transparante, doelmatige en kosten efficiënte bedrijfsprocessen en standaardiseren van de toegewezen werkprocessen
 • De meerjarenontwikkeling van het HR-beleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid, de advisering over de sturing van de organisatieontwikkeling, het performancemanagement, de inrichting van het instrumentarium voor HRM en de formatieve planning en control
 • Daarnaast voor de inhoudelijke voorbereiding en vertaling van de landelijke CAO voor het MBO, de afstemming met de OR en de vakbonden en de juridische onderbouwing van het eigen HR-beleid
 • Het versterken van de integratie en samenhang tussen de toegewezen aandachtsgebieden en de overige diensten.  

3 Ontwikkelingen

Het Summa College start een veranderingsproces binnen de diensten gericht op meer integraal adviseren, werken binnen ketens van processen en de gebruiker centraal stellen. 

Uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn: 

 • Er is geen ‘eindplaat’. Summa heeft gekozen voor organische ontwikkeling: structuur volgt werkwijze; structuur is hulpmiddel; structuur is lichtvoetig 
 • De ‘zekerheid’ die medewerkers zoeken, zal niet in het werken in één bepaald team gezocht moeten worden maar in het als medewerker van het Summa College samen met collega’s werken aan het grote doel: studenten naar hun bestemming te brengen
 • Het stimuleren van zelforganiserend vermogen van teams en medewerkers; dus lichtvoetige managementstructuur en sterk coachend leiderschap 
 • Wij stimuleren zelfredzaamheid van de student en dus van onszelf; dit heeft consequenties voor de wijze waarop de diensten en staven de organisatie ondersteunen 
 • Wij zorgen extra goed voor de medewerkers waar de zelfredzaamheid nog niet goed ontwikkeld is (inzet loopbaanbegeleiding, peercoaches). Dit geldt en is met name van belang voor de ‘service teams’ waar de aard van de werkzaamheden sterk verandert of zelfs verdwijnt 
 • Vanuit onze kernwaarde verantwoordelijkheid geven en nemen is iedereen aanspreekbaar op het eindresultaat, los van functie en formele verantwoordelijkheden (geen tribunegedrag) 
 • Minder werken vanuit en verkleinen van de rol van systemen en procedures 
 • Wij werken met de meetlat én het ‘timmermansoog’ om vast te stellen of wij het goed doen en het eindresultaat hebben bereikt 
 • De behoefte van de teams staat centraal maar altijd vanuit het perspectief van de student en binnen de kaders (uit ‘vervolgstap in continue ontwikkeling diensten 2023’ van 16 april 2019). 

Het proces rondom integrale advisering wordt door het team HRM Advies & Expertise samen met de teams Onderwijs & Kwaliteit en Marketing & Communicatie uit de dienst OSC vormgegeven. De adviseurs van deze teams willen graag een volgende slag maken in de kwaliteit van hun integrale advisering en dienstverlening. De organisatie vraagt daar ook om. De Directeur HRM speelt, in samenspel met de Directeur OSC en onderwijsdirecteuren, een belangrijke rol bij deze verandering.  

Voor het team HRM Advies & Expertise, waarin de afgelopen periode door de interim-Directeur HRM veel geïnvesteerd is in samenwerking, taak- en rolopvatting, werkverdeling, werkwijze, professionele standaarden en prioriteiten wordt een managing expert aangetrokken die de directe aansturing op zich neemt en de personeelsadviseurs helpt groeien, conform uitgangspunten, in hun rol als HR-Businesspartner.

De Directeur HRM kan zich dan meer richten op strategisch HRM-beleid, de integrale advisering en samenwerking binnen de diensten, de advisering aan het CvB en het bijdragen aan een meer professionele- en aanspreekcultuur binnen het Summa College als geheel. 

Voor het team HR-Services, waar circa 30 mensen werken, betekent de verandering voortgaan in het proces van voortdurende standaardisering en automatisering van processen en het verhogen van de kwaliteit en selfservice. En het extra goed zorgen voor de mensen binnen deze afdeling voor wie het werk verandert of verdwijnt.

4 De opgave voor de Directeur HRM 

 • Het indirect aansturen van de teams Services en HRM Advies & Expertise, via de teamleider en managing expert 
 • Hen ontwikkelingsgericht coachen, richting geven en zo nodig beter in positie brengen 
 • Het zorgdragen voor de verdere ontwikkeling en digitalisering van de HR-services, in samenwerking met het onderwijs en andere afdelingen zoals automatisering/ informatisering
 • Het bijdragen aan/faciliteren van de duurzame loopbaanontwikkeling van de medewerkers HR-services
 • Zorgdragen voor vraaggerichte- en integrale advisering
 • Het faciliteren van samenwerking met teams, onderwijsdirectie en andere stafdiensten 
 • Bewaken en verduidelijken van het speelveld, staan voor de teams 
 • Bijdragen aan een professionele, aanspreekcultuur vanuit helderheid in taken en rollen van de diverse gremia en functies. 

5 Profiel 

Hiertoe wordt het volgende van je gevraagd:

 • Gedegen ervaring als Directeur HRM, bij voorkeur in het onderwijs  
 • Gevoel voor onderwijscultuur 
 • Helicopter view: strategische visie, organisatie- en veranderkundig sterk 
 • Gevoel voor HRM-processen en politiek-bestuurlijke processen 
 • Organisatiesensitief, empathisch vermogen, gevoel voor de onderstroom 
 • Coachende stijl van leiding geven, een people manager 
 • Stevige, prettige persoonlijkheid, rol- en koersvast. Kunnen bewaken van missie, uitgangspunten, afspraken en het speelveld en een voorbeeld in de professionele-, feedback- en aanspreekcultuur 
 • Verbindend, werken vanuit opgaven en de bedoeling, niet vanuit positie 
 • Resultaat- en klantgericht, via de verbinding en het betrekken van anderen, los van organisatiestructuur en ‘hiërarchie’, kunnen borgen en afmaken
 • Analytisch sterk, communicatief vaardig, overtuigingskracht, goed kunnen doorvragen en samen met de andere diensten vraagstukken zodanig kunnen/laten analyseren dat ze op de verschillende lagen binnen de organisatie herkenbaar zijn 
 • Het kunnen adviseren van het CvB op het gebied van veranderkunde en organisatieontwikkeling en het zijn van een stevige sparringpartner voor de verschillende lagen in de organisatie waarin ‘teams in the lead’ zijn 
 • Het kunnen oppakken van en adviseren over strategische HRM-portefeuilles en -dossiers.

6 Wat biedt het Summa College?

Het Summa College biedt een belangrijke strategische rol binnen een goed aangeschreven ROC, met een prettige innovatieve en dynamische cultuur en een mooie maatschappelijke opdracht in de ondernemende Brainport. En de kans om mee te bouwen aan de verdere professionele ontwikkeling van de organisatie en daarmee aan de missie van het Summa College. 

De functie is ingeschaald in schaal 14 van de Cao-MBO. 

7 Procedureplanning 

12 mei 2019 - Sluiting reactietermijn  
15 en 17 mei 2019 -  Voorselectiegesprekken bureau 
23 mei 2019 - Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie
27 mei 2019 - Eventueel assessment 
29 mei 2019 - Tweede ronde selectiegesprekken met selectiecommissie

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

8 Informatie

Het Summa College laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier, partner bij de Galan Groep en Reian Gerrits van Reiander Management. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hen opnemen via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 12 mei 2019 en reserveer de geplande gespreksdata!
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct