Directeur Onderwijs Studenten Centrum (OSC)
(reactietermijn gesloten)

30-04-2019

Summa College

1 Over het Summa College 

Het Summa College in Eindhoven bereidt MBO-studenten in 24 scholen voor op een loopbaan in een snel veranderende wereld. Het onderwijs is continu in ontwikkeling: wat vandaag goed is, is morgen of volgend jaar niet meer voldoende of niet meer passend. In dat kader besteedt het Summa College veel aandacht aan de ontwikkeling van teams en individuen in het onderwijs en de diensten. Want onderwijs ontwikkelen en ondersteunen kan alleen als een ieder zichzelf blijft ontwikkelen. En dat is ook wat het Summa College ‘haar’ studenten wil meegeven: ontwikkelen doe je je leven lang, ook na het behalen van je diploma.

Uitgangspunt bij het inrichten van de organisatie is dat de docenten het verschil maken; zij bepalen in hoge mate het succes van de studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. De opleidingsteams binnen het Summa College zijn verantwoordelijk voor het totale onderwijs van intake tot en met diplomering. Een team staat onder leiding van een teamleider die verantwoordelijk is voor de operationele zaken, de teamontwikkeling en de onderwijsontwikkeling. De teams werken samen in marktgerichte proposities, 16 in totaal, die onder leiding staan van een Onderwijsdirecteur, die een faciliterende rol heeft richting de onderwijsteams.  
 
Zij worden ondersteund door 6, centraal gepositioneerde, ondersteunende diensten en staven: Onderwijs en Studentencentrum (OSC), Facilities, HRM, Financiën, Concerncontrol en de Bestuursdienst, waarin alle ondersteunende functies zijn ondergebracht.

Elke dienst wordt aangestuurd door een directeur, die op zijn beurt weer managing experts of teamleiders aanstuurt. Zowel de dienst- als de onderwijsdirecteuren rapporteren aan het tweehoofdige College van Bestuur (CvB) dat eindverantwoordelijk en belast is met het besturen van het Summa College. Het CvB werkt op een collegiale en gelijkwaardige basis en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).  

Het directieoverleg, dat naast het CvB bestaat uit de onderwijsdirecteuren, de dienstendirecteuren en de secretaris, adviseert het bestuur over alle besluiten in relatie tot voorgenomen beleid en draagt (mede) verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

De Dienst OSC
De Dienst OSC bestaat uit een deel ‘services’ (circa 80 mensen) bestaande uit de studentenadministratie, ondersteuning van examinering, planning en roostering en ondersteunende medewerkers en adviseurs/experts. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en docenten in het primaire proces optimaal ondersteund worden. Daarnaast maakt het team Onderwijs en Kwaliteit (12 fte) en een team Marketing en Communicatie (14 fte), deel uit van de Dienst OSC. Deze adviesteams worden aangestuurd door zelfstandig opererende managing experts en bestaan uit respectievelijk onderwijs-, marketing- en communicatieadviseurs en hebben zowel een advies- als een expertrol. 

De andere teams staan onder leiding van teamleiders en hebben tot doel de onderwijskundige processen rondom studenteninschrijving en -administratie, roostering, planning en examinering zo goed en efficiënt mogelijk te verrichten. De medewerkers van Onderwijsservices zitten op verschillende locaties in Eindhoven. Als Directeur Onderwijsservices stuur je 4 teamleiders en 2 managing experts aan.

Door de pensionering van de huidige directeur OSC, zoekt het Summa College een

proces-, mens- en klantgerichte

Directeur Onderwijs Studenten Centrum (m/v 1 fte)

die via de teamleiders en managing experts leiding geeft aan de dienst, de integrale dienstverlening en samenwerking met andere diensten bevordert, het vraaggericht en integraal werken stimuleert en de verdere automatisering, vereenvoudiging en digitalisering van de processen bevordert met oog en zorg voor de menselijke consequenties daarvan.

2 Functie en verantwoordelijkheden

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • coachend leidinggeven aan de teamleiders van onderwijsservices en de managing experts voor Marketing en Communicatie en Onderwijs en Kwaliteit  
 • een integrale aanpak van de ontwikkeling en digitalisering van de onderwijsservices, in samenwerking met het onderwijs en andere ondersteuning zoals automatisering/ informatisering, Onderwijs en Kwaliteit, Marketing en Communicatie, HR, Financiën, huisvesting
 • bevorderen van de integrale advisering en het vraaggericht werken vanuit met name Marketing en Communicatie en Onderwijs en Kwaliteit door samenwerking met andere diensten
 • professionalisering van de medewerkers Onderwijsservices om de digitaliseringsslag vorm te geven richting meer selfservice van studenten en docenten
 • de duurzame loopbaanontwikkeling van de medewerkers Onderwijsservices
 • ontwikkeling, optimalisering, uitvoering en bewaking van de naleving van wet- en regelgeving en beleid op het gebied van onderwijsadministratie en kwaliteit van het Summa College
 • managementinformatie op het gebied van administratie, examinering en roostering/ planning.

3 Ontwikkelingen 

Het Summa College start een veranderingsproces binnen de diensten gericht op meer integraal adviseren, werken binnen ketens van processen en de gebruiker centraal stellen. 

Uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn: 

 • Er is geen ‘eindplaat’. Summa heeft gekozen voor organische ontwikkeling: structuur volgt werkwijze; structuur is hulpmiddel; structuur is lichtvoetig 
 • De ‘zekerheid’ die medewerkers zoeken, zal niet in het werken in één bepaald team gezocht moeten worden maar in het als medewerker van het Summa College samen met collega’s werken aan het grote doel: studenten naar hun bestemming te brengen
 • Het stimuleren van zelforganiserend vermogen van teams en medewerkers; dus lichtvoetige managementstructuur en sterk coachend leiderschap 
 • Wij stimuleren zelfredzaamheid van de student en dus van onszelf; dit heeft consequenties voor de wijze waarop de diensten en staven de organisatie ondersteunen 
 • Wij zorgen extra goed voor de medewerkers waar de zelfredzaamheid nog niet goed ontwikkeld is (inzet loopbaanbegeleiding, peercoaches). Dit geldt en is met name van belang voor de ‘service teams’ waar de aard van de werkzaamheden sterk verandert of zelfs verdwijnt 
 • Vanuit onze kernwaarde verantwoordelijkheid geven en nemen is iedereen aanspreekbaar op het eindresultaat, los van functie en formele verantwoordelijkheden (geen tribunegedrag) 
 • Minder werken vanuit en verkleinen van de rol van systemen en procedures 
 • Wij werken met de meetlat én het ‘timmermansoog’ om vast te stellen of wij het goed doen en het eindresultaat hebben bereikt 
 • De behoefte van de teams staat centraal maar altijd vanuit het perspectief van de student en binnen de kaders (uit ‘vervolgstap in continue ontwikkeling diensten 2023’ van 16 april 2019). 

Het proces rondom integrale advisering wordt door de teams Onderwijs en Kwaliteit, Marketing en Communicatie vanuit OSC en het team HRM Advies & Expertise vanuit de Dienst HRM vormgegeven. De adviseurs van deze teams willen graag een volgende slag maken in de kwaliteit van hun integrale advisering en dienstverlening. De organisatie vraagt daar ook om. De Directeur OSC speelt, in samenspel met de Directeur HRM en onderwijsdirecteuren, een belangrijke rol bij deze verandering.  

De Onderwijsservices maken de komende jaren vervolgstappen in het vergroten van de digitale toegang van docenten en andere medewerkers, ketengericht werken en beschikbaar maken van managementinformatie. 

4 De opgave voor de Directeur OSC 

 • Vanuit de ontwikkelingen in het onderwijs, met de stakeholders en de teams van Onderwijsservices, een visie vormen en die realiseren met de medewerkers 
 • Zorgdragen voor een eenvoudige effectieve mensgerichte en efficiënte organisatie van Onderwijsservices, vernieuwing, digitalisering en gebruikersvriendelijkheid
 • Ontwikkeling van medewerkers in hun serviceverlening en in hun duurzame loopbaanontwikkeling 
 • Bewaken, verduidelijken en versimpelen van het speelveld: ‘de systeembol’ 
 • Het faciliteren en bevorderen van samenwerking met onderwijsteams, onderwijsdirectie en andere stafdiensten ten behoeve van integrale advisering en vraag- en opgavegericht werken
 • Het indirect aansturen van de teams via de teamleiders en managing experts 
 • Het ontwikkelingsgericht coachen en begeleiden van de teamleiders in hun opdracht 
 • Staan voor de teams en hen beter in positie brengen 
 • Bijdragen aan een professionele aanspreekcultuur vanuit helderheid in taken en rollen 
 • Het (laten) adviseren van het CvB op het gebied van onderwijskunde en marketing en communicatie. 

5 Profiel 

Voor de realisatie van deze opgave zoeken wij iemand met 

 • actuele ICT-kennis en visie op toekomstige ontwikkelingen in administratieve processen 
 • WO werk- en denkniveau 
 • minimaal 10 jaar ervaring in een klantgerichte, professionele organisatie
 • bij voorkeur ervaring in het onderwijs en kennis van onderwijsprocessen 
 • een helicopterview en strategische visie, die organisatie- en veranderkundig sterk is
 • een sterk analytisch vermogen, die open kijkt en goed doorvraagt 
 • een coachende stijl van leiding geven, een people manager die goed kan luisteren en richting geven
 • vaardigheid in de omgang met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten. Communicatief vaardig en overtuigend 
 • organisatiesensitiviteit, gevoel voor onderwijscultuur en politiek bestuurlijke processen, en empathisch vermogen. Hetgeen blijkt uit veel gevoel voor gebruikers en medewerkers en respect voor vakmensen
 • een stevige, prettige persoonlijkheid, die rol- en koersvast staat voor missie, uitgangspunten, kaders en eigen teams en een voorbeeld is in de professionele cultuur 
 • de kennis en kunde om te klankborden en adviseren over digitalisering van werkprocessen en klant-, vraag- en opgavegericht werken binnen een organisatie waarin ‘teams in the lead’ zijn
 • implementatiekracht via de verbinding en het betrekken van anderen, ook los van organisatiestructuur en ‘hiërarchie’
 • verbindend vermogen die kan werken vanuit opgaven met het doel om de student op zijn/ haar bestemming te krijgen. 

6 Wat biedt het Summa College?

Als Directeur OSC speel je een belangrijke, strategische rol in de verdere professionele ontwikkeling van de organisatie en de ondersteuning en het op bestemming krijgen van studenten en medewerkers van het Summa College. Binnen een goed aangeschreven ROC, met een prettige, innovatieve cultuur in de dynamische Brainport-omgeving. 

De functie is ingeschaald in schaal 14 van de Cao-MBO. 

7 Procedureplanning 

16 mei 2019 – Sluiting reactietermijn
17 mei 2019 – Voorselectiegesprekken bureau
23 mei 2019 – Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie
27 mei 2019 – Eventueel assessment
29 mei 2019 – Tweede ronde selectiegesprekken met selectiecommissie

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

8 Informatie

Het Summa College laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier, partner bij de Galan Groep en Reian Gerrits van Reiander Management. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hen opnemen via telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 16 mei 2019 en reserveer de geplande gespreksdata!
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct