Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering
(reactietermijn gesloten)

13-05-2019

Gemeente Zutphen

1 Gemeente Zutphen

Zutphen is een gemeente vol beweging en ambities. Tegelijkertijd staat de gemeente voor een grote bezuinigingsopgave en is er de komende jaren veel aandacht nodig voor de bedrijfsvoering en kostenbewustzijn.  
De gemeenteraad van Zutphen heeft zichzelf een flinke opdracht gegeven: onze sociaal-economische positie versterken. Daarvoor moeten wij van Zutphen en Warnsveld een aantrekkelijke plek maken om te wonen en te bezoeken, waar iedereen erbij hoort en mee kan doen, waarin we een goed ondernemersklimaat stimuleren en ambitieus zijn in de energietransitie en de klimaatagenda. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Ook al omdat Zutphen in financieel zwaar weer is beland en de ambities onverminderd groot zijn. Doelen behalen en tegelijkertijd ook ingrijpende beslissingen nemen en de tekorten in het sociaal domein de komende jaren flink terugbrengen. En – alhoewel uitdagend – Zutphen heeft er alle vertrouwen in dat de klus kan worden geklaard. Samen met inwoners en partners gaat Zutphen op zoek naar nieuwe manieren om ambities waar te maken! Het motto voor het coalitieakkoord 2018 – 2022 luidt dan ook: Met elkaar kleuren wij Zutphen en Warnsveld  (www.zutphen.nl)

Het ambitieuze coalitieakkoord (stevige doelen en tegelijk bezuinigen) vraagt om een andere sturing van de organisatie. Zutphen kiest voor een organisatie die (meer) in balans is en tegelijkertijd professioneel en wendbaar is in een veranderende samenleving. De kracht van de organisatie ligt in een sterke externe gerichtheid, professionele ontwikkeling van medewerkers, grote loyaliteit, enthousiasme en een sterk maatschappelijk engagement. De Zutphen Academie, hoge scores op medewerkerstevredenheid en een laag ziekteverzuim ondersteunen dit beeld. Tegelijkertijd is meer aandacht gewenst voor het op orde krijgen van bedrijfsvoering, scherpere sturing van de organisatie, ordening, realiseren, zaken écht afmaken en een steviger interactie tussen bestuur en organisatie.  Met het oog hierop zal de directie (zie bijgevoegd organogram) worden versterkt met een Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering en kan vanuit een meer centrale sturing ‘meer blauw in de organisatie worden gebracht’. (Meer taakoriëntatie, beheersing en structuren). Door het versterken van bedrijfsvoering zal naar verwachting meer balans ontstaan met de aanwezige/gewenste inhoudelijke en vernieuwende kwaliteiten. Noodzakelijk om de financiële problemen structureel op te lossen en te borgen dat de organisatie in control blijft..

Medio 2018 is een interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur aangesteld. Deel van zijn opdracht is het als ervaren practitioner bieden van een analyse op hoofdlijnen en advies over het beeld en de ontwikkeling van de organisatie. Het door hem opgestelde document ‘Op weg naar.. balans’ wordt op dit moment besproken in de organisatie. Het College van Burgemeester en Wethouders en de Ondernemingsraad herkennen de beelden en ondersteunen de ingeslagen weg om al het goede te behouden en balans te zoeken met sturing en beheersing. 

Voor het benoemen van een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en een Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering is een proces van werving en selectie gestart. 

2 De functie

Zutphen kiest ervoor om tot 2022 een driehoofdige directie te benoemen, bestaande uit de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en twee Adjunct-Directeuren. De concerncontroller valt hiërarchisch onder de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en is vaste adviseur van de directie. De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur blijft eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Gekozen wordt voor drie domeinen (sociaal, fysiek en bedrijfsvoering), met daaronder een aantal teams, geleid door teamleiders. De directie geeft leiding aan de teamleiders in de domeinen. Directie en teamleiders dragen samen zorg voor de integraliteit binnen de domeinen en de gehele organisatie. De directie is verantwoordelijk voor strategische en integrale advisering aan het bestuur, de bedrijfsvoering van de organisatie, de organisatieontwikkeling, de aansturing van de organisatie en is ambtelijk opdrachtgever voor programma’s. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor zijn team, zowel inhoudelijk (realiseren werkplan) als voor de bedrijfsvoering en geeft leiding en sturing aan de medewerkers (coach/klankbord). Directie en teamleiders zijn per domein gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbinding tussen portefeuillehouders en beleidsadviseurs. 

De komende tijd zal worden gewerkt aan een duidelijke besturings- en managementfilosofie. Daarin zullen verantwoordelijkheden voor directieleden en teamleiders worden herijkt en op elkaar worden afgestemd. Gezocht wordt naar de goede balans tussen meer mensgerichte en taakgerichte competenties. Profielen zullen complementair moeten zijn..

De nieuwe Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering is: 

  • (in de eerste plaats) lid van het directieteam
  • binnen het directieteam gericht op de bedrijfsvoering in de organisatie

3 De persoon

Hij of zij zal vooral moeten zorgen voor ‘meer blauw  in de organisatie’. Dat vraagt niet alleen om congruent eigen gedrag, maar ook om positie en gezag om omstandigheden te creëren waardoor de organisatie in control blijft. Ervaring en deskundigheid binnen het domein van bedrijfsvoering is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Specifieke deskundigheid binnen een of meer onderdelen van bedrijfsvoering is mooi meegenomen, maar niet vereist. Een integrale oriëntatie op bedrijfsvoering en een breed stijlbereik in gedragsrepertoire  zijn belangrijker.  

4 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. De salariëring is volgens schaal 14. Inschaling in schaal 15 is bespreekbaar. 

5 De procedure

De gemeente Zutphen laat zich in de procedures voor werving en selectie van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en die van de Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via sociale media, plaatsing van de vacature op LinkedIn en executive search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Zutphen over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Zutphen besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

6 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 -  694 8000.

Sluiting reactietermijn
29 mei 2019
 


 

 

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct