Voorzitter Raad van Toezicht
(reactietermijn gesloten)

27-06-2019

Wilgaerden LeekerweideGroep

WilgaerdenLeekerweideGroep

Per 1 januari 2020 fuseren de Stichting Ouderenzorg Wilgaerden en de Stichting LeekerweideGroep. Door de fusie ontstaan nieuwe en ruimere mogelijkheden om zorg en ondersteuning verder op maat vorm te geven en zorgvernieuwende projecten te initiëren.

De zorg en ondersteuning aan ouderen, mensen met een beperking en mensen in een kwetsbare positie blijft ongewijzigd en apart van elkaar vorm gegeven. De fusie betreft voornamelijk het samengaan van de bestuurlijke en ondersteunende lagen in de organisaties. Beide organisaties trekken gezamenlijk op in de bouw van het expertise-/behandelcentrum innovatieve zorg.

Met de fusie wordt door het samengaan van de vermogens, zowel kwalitatief als in menskracht, kennis, kunde en financieel, beoogd om met extra slagkracht vernieuwing in de zorg te gaan realiseren. Door samen voorzieningen te delen ontstaan meer mogelijkheden om zorg in de vertrouwde woonomgeving te bieden en mensen levensloopbestendig te ondersteunen, ondersteuning die los van elkaar via de labels of gecombineerd in een arrangement kan worden geboden.

De nieuwe Raad van Toezicht van de fusieorganisatie bestaat uit samenvoeging van delen van beide Raden van Toezicht. Voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht WilgaerdenLeekerweideGroep wordt een onafhankelijke man/vrouw gezocht.

De Raad van Toezicht zal het eerste jaar na de fusie bestaan uit 7 leden, later 5.

Alle leden van de Raad van Toezicht

 • Verbinden zich aan de Governancecode Zorg en hebben gevoel voor de governance binnen WilgaerdenLeekerweideGroep met daarbinnen de positie en rollen van de verschillende organen
 • Hebben affiniteit met de positie en belangen van de cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep en een visie op de zorg- en dienstverlening
 • Beschikken over analytisch vermogen en strategisch inzicht met betrekking tot maatschappelijke en organisatievraagstukken
 • Hebben academisch of vergelijkbaar denk- en werkniveau
 • Zijn in staat tot en hebben, bij voorkeur, ervaring in toezicht houden of besturen van een (zorg) organisatie en met het werken met medezeggenschapsorganen en betaalde en onbetaalde medewerkers
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen WilgaerdenLeekerweideGroep tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
 • Zijn in staat een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het bevorderen van de kwaliteit en positie van WilgaerdenLeekerweideGroep in met name de regio West-Friesland
 • Zijn integer, onafhankelijk, omgevingsbewust en organisatiesensitief
 • Hebben oog voor sociale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor WilgaerdenLeekerweideGroep, met het oog op continuïteit van de organisatie
 • Hebben zicht op en gevoel voor de huidige en gewenste positie van WilgaerdenLeekerweideGroep in het licht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

De Voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter treedt aan per  januari 2020, de datum waarop de juridische fusie een feit is. Uiteraard wordt daarop vooruitlopend al intensief gewerkt aan implementatieprocessen. In de cruciale fase die voorligt worden extra eisen gesteld aan het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en de voorzitter in het bijzonder.

Voor deze verantwoordelijke en uitdagende rol in het toezicht vragen wij kandidaten die

 • Het vermogen bezitten om verbindend, met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen
 • Beschikken over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring in de zorg
 • Beschikken over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en de functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
 • Ervaring hebben als voorzitter of lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen
 • Over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikken dat zij zo nodig extern een rol in het belang van WilgaerdenLeekerweideGroep kunnen vervullen
 • Communicatief en representatief voor WilgaerdenLeekerweideGroep zijn
 • Voldoende tijd en energie hebben om de rol van voorzitter adequaat in te vullen.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Eric Keet van de Galan Groep Executive Search. Voorselectiegesprekken met geïnteresseerde kandidaten zullen in de periode medio juli-medio augustus 2019 plaatsvinden.

Sluiting reactietermijn: 10 augustus 2019. 
 

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct