dijkgraaf
(reactietermijn gesloten)

27-09-2019

waterschap Hollandse Delta

waterschap Hollandse Delta

Hollandse Delta is een van de grotere waterschappen van Nederland, gelegen in de delta van Zuid-Holland. Een gebied van ruim 100.000 HA waar bijna 900.000 inwoners wonen in 13 gemeenten in grote stedelijke gebieden en in een uitgestrekt landelijk - agrarisch gebied, inclusief een complexe industriële omgeving. In dit gebied komen veel water(veiligheids) opgaven letterlijk samen zoals: zeespiegelstijging, verzilting, wateroverlast door rivierafvoer en piekbuien, droogte, zoetwateropgaven, dijkversterkingen en bodemdaling. Deze en andere opgaven, waaronder het Deltaprogramma, typeren het veelzijdige karakter van waterschap Hollandse Delta. 

Het bestuur
Het waterschap is een monistische overheid en heeft een gekozen algemeen bestuur: de Verenigde Vergadering (VV). De VV is het hoogste beslisorgaan en stelt de kaders vast waarbinnen de taakuitoefening van het waterschap dient plaats te vinden. De VV vergadert onder voorzitterschap van de dijkgraaf. Het dagelijks bestuur is het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H), eveneens onder voorzitterschap van de dijkgraaf. De VV van Hollandse Delta bestaat na de laatste verkiezingen in maart 2019 uit 31 leden (inclusief dijkgraaf), verdeeld over 13 fracties. Op 28 maart 2019 is een nieuwe VV van 30 leden beëdigd. 

Onder de noemer: ‘Samen aan de slag’ is door de VV een Nota op Hoofdlijnen vastgesteld: 
http://www.wshd.nl/mgd/files/nota_op_hoofdlijnen_samen_aan_de_slag.pdf 

Hoofdonderwerpen zijn: 
1. Het huis op orde
2. Samenwerken
3. Organisatie ontwikkeling
4. Bestuurlijke vernieuwing

De Nota op Hoofdlijnen wordt op initiatief van de VV uitgewerkt in het bestuursprogramma. Conclusies kunnen worden meegenomen in de Programmabegroting 2020 – 2024. De voortgang zal periodiek worden geëvalueerd. Een majeure opgave waar de komende periode veel aandacht aan zal worden besteed.

Daarmee zijn nieuwe wegen ingeslagen na een roerige periode. Inmiddels is een waarnemend dijkgraaf aangesteld en is een nieuwe secretaris-directeur benoemd. 

Stabiliteit en continuïteit binnen bestuur en organisatie hebben met deze stappen een nieuw perspectief gekregen. Zij vormen belangrijke bouwstenen voor een goed functionerend waterschap. 

De organisatie

Bij het waterschap werken eind 2020 circa 600 medewerkers in vaste dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ridderkerk. Binnen het werkgebied zijn meerdere vestigingen. De organisatie staat onder leiding van een directieraad, met de secretaris-directeur als eindverantwoordelijke, tevens wettelijk adviseur van het college van D&H en de VV. De begroting bedraagt ruim € 200 miljoen per jaar en de totale meerjarige investeringsopgave circa € 300 miljoen. 

Het waterschap heeft 20 zuiveringen in bezit, waaronder de enige ondergrondse zuivering van Nederland, gelegen in Rotterdam. Hollandse Delta beheert circa 1.300 km aan wegen en 300 km aan fietspaden. Het watersysteem is complex en omvat onder andere 7.200 km watergangen en honderden stuwen en gemalen. De waterveiligheid wordt gegarandeerd via 365 km aan primaire keringen en 415 km aan secundaire keringen. 

Opgaven
Op alle kerntaken van het waterschap liggen stevige opgaven in het verschiet. Te denken valt aan klimaatadaptatie, Deltaprogramma, Kaderrichtlijn Water, ruimtelijke adaptatie, energietransitie. Een oplossing wordt gevraagd voor de toenemende overlast van piekbuien. Dijken worden getoetst aan de nieuwe wettelijke normen. 
Een termijnperspectief voor de zuivering is nodig. Duurzaamheid en het aanjagen van innovatie spelen in alle opgaven een rol.  Opgaven die in nauwe samenwerking met ketenpartners worden aangepakt dan wel geïntensiveerd. Hollandse Delta wil samenwerken op alle niveaus en ook binnen landelijke (politiek-bestuurlijke) netwerken. Daarbij past een actieve en constructieve deelname in de Unie van Waterschappen en externe vertegenwoordiging op diverse terreinen.  

Begin 2019 is de vacature ontstaan van dijkgraaf bij het waterschap Hollandse Delta. De functie wordt thans ingevuld door een waarnemend dijkgraaf. Inmiddels is gestart met het proces van werving en selectie van een nieuwe dijkgraaf. Waterschap Hollandse Delta heeft een vertrouwenscommissie ingesteld, bestaande uit vijf leden van de VV, bijgestaan door de secretaris-directeur. De vertrouwenscommissie zal een voordracht doen aan de VV. 

De functie

De dijkgraaf heeft wettelijke taken en is daarnaast het boegbeeld van waterschap Hollandse Delta en de eerste bestuurlijke  vertegenwoordiger van het waterschap op regionaal en landelijk niveau. Hij bouwt en onderhoudt goede relaties met de professionele omgeving van het waterschap en werkt aan vergroting van het draagvlak en maatschappelijke verankering (onder andere bij burgers en bedrijven) van het waterschap. 

Hij geeft leiding aan en ondersteunt het bestuur op het terrein van waterstaatkundige aangelegenheden en in relaties op het gebied van ruimtelijke ordening (zowel stedelijk als landelijk), landinrichting, landbouw, natuur en milieu. De dijkgraaf weet samen met anderen ontwikkelingen en trends te vertalen in een consistente koers voor het waterschap. De dijkgraaf heeft daarin een belangrijke verbindende rol naar inwoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties. 

De dijkgraaf levert een actieve bijdrage aan de ambitie om ‘Samen aan de slag’ te gaan en geeft leiding aan de vergaderingen van de VV en het college van D&H. Hij vormt samen met de secretaris-directeur een tandem om wisselwerking en verbinding tussen bestuur en organisatie optimaal te laten verlopen. De dijkgraaf heeft een aantal wettelijke taken en zelfstandige bevoegdheden in de bestrijding van crisissituaties en calamiteiten, waarbij water centraal staat. In goed overleg kan de portefeuille aangevuld worden. Overigens geldt daarbij wel dat van de dijkgraaf binnen het bestuur een coachende en coördinerende bijdrage wordt verwacht, in plaats van een primair inhoudelijke oriëntatie.

Profiel

De ideale kandidaat:

 • Is een ervaren – eigentijdse – bestuurder en een bekwaam voorzitter met een scherp oog voor rollen binnen bestuur en organisatie en affiniteit met een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Is een verbindende persoonlijkheid die toegankelijk, soepel en met impact invulling geeft aan de diversiteit aan rollen binnen de functie van dijkgraaf en die beschikt over een brede stijlflexibiliteit
 • Levert een actieve bijdrage aan de ambities van het waterschap, inclusief de ontwikkeling ‘Samen aan de slag’
 • Zorgt voor borging, consolidatie en consistentie enerzijds en ontwikkeling anderzijds
 • Is een communicator pur sang en beweegt zich gemakkelijk op alle niveaus
 • Ziet ontwikkelingen en trends en weet deze te vertalen naar het waterschap Hollandse Delta
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de taken en opgaven van het waterschap
 • Beschikt, bouwt en ontwikkelt een voor het waterschap Hollandse Delta relevant netwerk
 • Is bij voorkeur bekend met de regio en/of heeft gevoel voor het gebied
 • Vestigt zich bij voorkeur in het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta, en heeft een maximale reistijd voor woon-werkverkeer van een uur
 • Verbindt zich, bij voorkeur, voor tenminste één bestuursperiode 
 • Is een, open, inspirerende, integere, niet-hiërarchische persoonlijkheid die met flair en een zichtbaar profiel bijdraagt aan positieve beeldvorming over het waterschap Hollandse Delta 
 • Kan zich goed uitdrukken in de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van de dijkgraaf is vastgelegd in het Waterschapsbesluit en bedraagt maximaal schaal 18 (rijks CAO) op basis van een tijdsbesteding van 100%. Daarnaast zijn de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing. 

Procedure

waterschap Hollandse Delta laat zich in deze procedure begeleiden door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op de (zaterdag)voorpagina van het NRC Handelsblad, alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de vertrouwenscommissie over de uit te nodigen kandidaten. De vertrouwenscommissie beslist welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

De planning kent de volgende tijdbalk:
28 september 2019 – Mediawerving NRC, publicatie profielschets op websites en LinkedIn
13 oktober – Sluiting reactietermijn
Week 42 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
Week 43 en 44 – Herfstvakantie 
Week 46 – Eerste ronde selectiegesprekken
Week 47 – Eventuele assessments
Week 48 – Tweede ronde selectiegesprekken
Week 49 – Afrondend gesprek

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.  


 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct