Directeur Organisatie en Beheer

06-09-2019

Corderius College

1 Over de school 

Het Corderius College is een brede protestants-christelijke school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en masterclass die talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Door de goede naam en stimulerende leeromgeving groeit de school al jaren en stabiliseert nu, bewust, op circa 1.800 leerlingen. Er werken circa 180 mensen op het Corderius College. Het Corderius College maakt deel uit van de Meerwegen scholengroep die bestaat uit zes, goede, apart gepositioneerde, protestants-christelijke scholen. 

Het Corderius College is een school die vanuit Bijbelse waarden en normen het onderwijs vorm geeft. Betrokken, veilig en verantwoordelijk kenmerken het Corderius College. Dit uit zich in persoonlijke aandacht, ondersteuning op maat, uitdagend onderwijs en een veilig en plezierig school- en werkklimaat.

Het onderwijs is gericht op meer regie en eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leerproces, het vergroten van hun keuzemogelijkheden door te versnellen of te verbreden en het geven van vertrouwen en positieve feedback aan de leerlingen middels positive behavior support (PBS). Dit vraagt ook ander gedrag en sturing in alle geledingen van het Corderius College. De strategie van de school is dan ook gericht op meer ruimte voor teams, eigen initiatief, gedeeld leiderschap en feedbackcultuur. De onderwijskwaliteit is goed. Dat geldt ook voor de financiële positie, de ondersteuning en de ouder- en leerlingparticipatie.

2 Structuur

Het Corderius College wordt aangestuurd door een rector en een plaatsvervangend rector die verantwoording afleggen aan de bestuurder van de Meerwegen scholengroep. De rector is eindverantwoordelijk en heeft de portefeuilles HR, PR en Financiën en stuurt de conrector Organisatie en Beheer aan. De plaatsvervangend rector heeft de portefeuilles, Onderwijs, ICT en Zorgstructuur. De onderwijsafdelingen (brugklas, mavo, havo, vwo) worden aangestuurd door vier conrectoren, zij sturen de afdelingscoördinatoren aan. 

De ondersteuning is ondergebracht in de afdeling organisatie en beheer, in de huidige situatie aangestuurd door een conrector organisatie en beheer. De afdeling bestaat uit negen teams van ondersteunende functies (circa 24 fte):
a) Secretariaat en administratie (vier)
b) Leerlingenbalie en absentencontrole (vier)
c) Technische onderwijsassistenten (Toa’s) (drie)
d) ICT (beheer en facilitair) (drie medewerkers, twee stagiaires)
e) Mediatheek (drie)
f) Technische dienst, waaronder gebouwenbeheer en veiligheidsbeleid
g) Roostermakers (drie)
h) Conciërgerie (zeven)
i) Schoonmaakdienst (zeven)

Op delen van de functies zit een subhoofd/eerste aanspreekpunt, die de functionele aansturing doet, andere teams worden in de huidige situatie rechtstreeks aangestuurd door de directeur organisatie en beheer. Daarnaast wordt er vanuit het stafbureau van de Meerwegen scholengroep nog ondersteuning geleverd op het gebied van HRM en Financiën. Dit gebeurt rechtstreeks aan de portefeuillehouders binnen de directie. Zij sturen in de huidige situatie ook nog functioneel de mensen aan die binnen hun portefeuille vallen.  

Rector, plaatsvervangend rector, de directeur organisatie en beheer en de conrectoren vormen samen de directie die wekelijks vergadert en waar beleidsafstemming plaatsvindt. De schoolleiding vormt gevormd door de directie en acht afdelingscoördinatoren.

3 Vacature Directeur Organisatie en Beheer

De huidige directeur/conrector Organisatie en Beheer gaat met pensioen. Hij is al meer dan 40 jaar werkzaam in de organisatie en bijna 10 jaar in deze functie, die hij vaak als meewerkend voorman invult. Door zijn niet aflatende werklust en alertheid op fouten, loopt de ondersteuning goed en is de functie ‘om hem heen gegroeid’. De huidige werklast en de afhankelijkheid is echter te groot om bij één persoon neer te leggen. Daarom heeft er een evaluatie en eerste herverdeling van taken plaatsgevonden. Dat betekent dat er een nieuwe doorontwikkelfase is aangebroken, waarbij er naar analogie met het onderwijs, geïnvesteerd wordt in meer eigenaarschap bij de teams, meer ruimte voor initiatief/beleidsontwikkeling, professionalisering en groeimogelijkheden van medewerkers. 

Naar aanleiding van de pensionering van de conrector Organisatie en Beheer is het Corderius College op zoek naar een bevlogen, mens- en ontwikkelingsgerichte Directeur Organisatie en Beheer (M/V; 0,8 - 1 fte), standplaats Amersfoort. 

4 Taken en verantwoordelijkheden

De Directeur Organisatie en Beheer heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 1. Geeft leiding aan de professionals binnen het domein OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel), brengt hen in positie, stimuleert verdere samenwerking en samenhang en investeert in talentontwikkeling 
 2. Maakt deel uit van en adviseert de schoolleiding en geeft een stevig en gedragen advies over de uitvoering van de ondersteunende functies 
 3. Geeft leiding aan de voorbereiding, ontwikkeling en (mede) uitvoering aan het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering 
 4. Geeft leiding aan de doorontwikkeling en optimalisatie van processen in samenhang en samenspraak met de teams en het onderwijs
 5. Eindverantwoordelijk voor algehele facilitaire zaken (technische dienst, conciërgerie, Arbo-zaken, jaarplanningen, schoonmaak, technische ICT, TOA’s, secretariaat, roosters, contracten, boekenpakket, leerlingenadministratie -registratie, organisatie examens)
 6. Eindverantwoordelijk voor algeheel personeelsbeleid OOP (m.u.v. de categorieën onderwijskundig ICT, ondersteuningsteam, kwaliteitszorg en PR & Communicatie)
 7. Eindverantwoordelijk voor thema ‘Duurzaam en gezond’ (zie Schoolplan 2018 – 2022).

Afhankelijk van ervaring en ambitie is het (op termijn) mogelijk dat delen van de beheerportefeuille, die nu nog bij de rector of plaatsvervangend rector zijn belegd, zoals het financiële beheer, in deze functie ondergebracht worden. 

5 Opgave

De opgave van de Directeur Organisatie en Beheer is: 

 • Verdere versterking van samenwerking en samenhang
 • Stimuleren van meer eigenaarschap, initiatief en professionalisering van medewerkers
 • Verhoging van de klant- en servicegerichtheid
 • Doorontwikkeling en optimalisatie van processen en projectaanpakken 
 • Bijdrage leveren aan de feedbackcultuur binnen de school.

Van de nieuwe directeur wordt gevraagd om voort te bouwen op het goede wat er is en de intrinsieke motivatie en vakmanschap van de mensen binnen de afdeling. Hen ruimte te geven, maar ook, vanuit visie, zorg te dragen voor proactief beleid, heldere kaders, afspraken en communicatie. En samen met de teams te kijken naar het verder optimaliseren van processen. Het verhogen van de service/de klantgerichtheid naar het onderwijs en meer meedenken over en aansluiten op de onderwijsvernieuwing en wat dat vraagt van de ondersteuning, qua inhoud én (veranderkunde/projectmatige) aanpak.

6 Profiel 

Om leiding te geven aan deze opgave zoekt het Corderius College een stevige, enthousiaste directeur. Een bevlogen iemand met hart voor onderwijs. Een mensenmens, die oog heeft voor en ruimte geeft aan de verschillende mensen en disciplines binnen deze afdeling. Die ontwikkeling stimuleert en mensen in positie brengt en situationeel leiding geeft aan de professionals van de afdeling. Hen in hun waarde laat, maar ook durft aan te spreken op resultaten en bijdrage aan het team. Iemand met een drive voor het optimaliseren en doorontwikkelen van werkprocessen. Een stevige, empathische gesprekspartner voor de schoolleiders, rolvast, met oog en begrip voor de diverse belangen. Een persoonlijkheid die met nodige humor en creativiteit samen met de schoolleiding bijdraagt aan de doorontwikkeling van het Corderius College in het algemeen en de bedrijfsvoering in het bijzonder. En die de lijn van talentontwikkeling, eigenaarschap en differentiatie in het onderwijs, doortrekt naar de bedrijfsvoering. 

Wij vragen dan ook nadrukkelijk talenten die zich hiertoe in staat achten, te solliciteren. 

7 Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat:

 • beschikt over relevante, brede bedrijfsvoeringskennis, op HBO+ niveau, opgedaan door werk of studie (bij voorkeur facilitair) 
 • heeft kennis van/affiniteit met meerjaren onderhoudsplanning, begrotingen, inkoop, techniek, administratieve processen en optimalisatie van werkprocessen
 • heeft minstens 3-5 jaar relevante werkervaring in het leidinggeven aan een groep professionals in een veranderende omgeving; vanuit een vergelijkbare, brede staf- of consultancyrol  
 • is goed in het managen van een divers, dienstverlenend, ondersteuningsteam 
 • is maatschappelijk betrokken en heeft aantoonbare affiniteit met het onderwijs
 • is een stevige gesprekspartner voor schoolleiders op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs
 • onderschrijft de christelijke identiteit van het Corderius College, door het voorleven en mede invulling geven aan de gedeelde waarden
 • is organisatiesensitief: begrijpt de dynamiek binnen en tussen teams en tussen onderwijs en ondersteuning en is vaardig en heeft plezier in het omgaan met tegengestelde belangen 
 • is een people manager, open en toegankelijk, met bewezen kwaliteiten op het gebied van situationeel en coachend leidinggeven
 • heeft bewezen ervaring in het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • beschikt over een helikopterview 
 • is pragmatisch en flexibel
 • is een stand- en rolvaste persoonlijkheid die goed kan delegeren en op een prettige manier kaders en standaarden handhaaft en mensen in positie brengt en houdt op basis van ervaring of natuurlijk gezag 
 • is besluitvaardig
 • heeft humor
 • is jong van geest en innovatief. 

Competenties
De ideale kandidaat heeft onderstaande competenties: 

 • Organisatiesensitief: onderkent de invloed en gevolgen van beslissingen, gedrag en activiteiten op organisatieonderdelen en handelt hiernaar om doelen te bereiken
 • Leidinggeven: kan anderen mobiliseren en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen
 • Klantgericht en verbindend: schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking, kent de belangen van anderen en neemt actief verantwoordelijkheid voor het versterken van het groepsproces 
 • Mens- en ontwikkelingsgericht: is open, toegankelijk en oprecht geïnteresseerd in mensen en stimuleert en faciliteert ontwikkeling
 • Helikopterview: heeft een breed perspectief en overzicht, ziet samenhang, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden en aanpassen van de dienstverlening van de organisatie
 • Kritisch: heeft oog voor kwaliteit en het nut en de toepassing van kaders en standaarden 
 • Communicatief- en adviesvaardig: weet anderen helder en overtuigend te adviseren
 • Stijlflexibiliteit: is in staat om de stijl aan te passen aan verschillende medewerkers en omstandigheden 
 • Impact: maakt een positieve eerste indruk op anderen, is zichtbaar, heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over, is stand- en rolvast
 • Transparant: doet wat hij zegt, zegt wat hij doet; maakt inzichtelijk wat de consequenties zijn van keuzes voor betrokkenen 
 • Innovatief en proactief: komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen, maakt zich los van traditionele opvattingen
 • Besluitvaardig: betrekt relevante partijen bij de besluitvorming, weegt belangen en hakt knopen door. 

8 Het Corderius College biedt 

Een strategische en veelzijdige baan op het gebied van brede bedrijfsvoering. Een baan met veel persoonlijk ontwikkelperspectief. Een prettige werkomgeving met bevlogen vakmensen en een cultuur waarin je je zelf mag zijn. Veel ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om de functie verder te ontwikkelen en in te vullen. Een kans om samen met het team, de dienstverlening te optimaliseren en te moderniseren, de ondersteuning beter op de kaart te zetten en bij te dragen aan het beste onderwijs.

De functie is ingeschaald in schaal 13, cao VO 2018-2019. Het minimum van deze schaal bedraagt € 4.316,-- per maand en het maximum € 6.012,-- per maand. Daarnaast ontvangt u nog vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (7,4%). Inschaling vindt plaats op basis van huidige salaris en ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een zeer ruime vakantieregeling, reiskostenvergoeding en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

9 Procedureplanning 

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Coen Massier van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij het Corderius College. 

Kandidaten kunnen hun curriculum vitae en motivatie vóór 22 september 2019 uploaden via onze vacature website.

Planning selectiegesprekken 
Eerste ronde voorselectiegesprekken met Coen Massier: 25 en 26 september 
Eerste ronde selectiegesprekken Corderius College: 3 oktober 2019
(Eventueel)  assessment: 4 oktober 2019 
Tweede ronde selectiegesprekken: 10 oktober  2019.

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

10 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Coen Massier, partner de Galan Groep, telefoon 035 - 694 8000.

 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct