Bestuurder
(reactietermijn gesloten)

21-11-2019

Stichting Bindkracht10

1 Uitgangssituatie 

Bindkracht10 is een welzijnsorganisatie in Nijmegen met een goede naam en bevlogen en betrokken professionals. Zij is ontstaan uit de fusie tussen Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal per 1 april 2017. Na deze datum heeft de integratie en harmonisatie van de twee organisaties plaatsgevonden. Een nieuwe missie en kernwaarden zijn geformuleerd, een nieuwe organisatiestructuur is ontworpen en een nieuw managementteam is geformeerd. De kwaliteit en financiële positie is goed. 

De Raad van Toezicht besloten om over te gaan van een bestuursmodel met twee bestuurders naar één bestuurder, die de statutaire verantwoordelijkheid heeft voor de Stichting Bindkracht10 en eindverantwoordelijk is voor het functioneren van Bindkracht10. Van deze bestuurder wordt gevraagd invulling  te geven aan de transformatie van de fusieorganisatie naar een gebiedsgerichte toekomstbestendige welzijnsorganisatie. Dat start met het formuleren van een visie op de te volgen koers. Daar hoort ook een nieuwe cultuur bij alsmede een andere wijze van werken en samenwerken. Een andere (financierings)relatie tot de gemeente Nijmegen en andere (keten- of netwerk) stakeholders is ook aan de orde.

De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een betrokken en bevlogen 

Bestuurder (m/v 1 fte)

die beschikt over het volgende profiel:

 1. Strateeg: heeft helder voor ogen hoe de stip op de horizon eruit ziet, weet deze te formuleren en daar naar toe te werken op een ’slimme’ manier
 2. Is een netwerker en ondernemer, zowel intern als extern. Intern is van belang om nieuwe business modellen te ontwikkelen. Extern is van belang om nieuwe verdienmodellen tot stand te brengen, passend bij de vraag van de opdrachtgevers 
 3. Is een bouwer. Faciliteert en laat de toekomstige Bindkracht10 cultuur ontwikkelen, draagt deze uit en is zelf drager van deze cultuur
 4. Is charismatisch, verbindend en inspirerend.  Met warmte op afstand sturen en daardoor verbindingen creëren, in- en extern. Heeft een speciaal oog voor de belangen van de professionals binnen Bindkracht10
 5. Zorgt dat ‘het huis’ op orde is. Heeft een zakelijke instelling, ervaring met bedrijfsprocessen en een ondernemende aanpak 
 6. Bouwt aan een moderne organisatie, met oog voor medezeggenschap. Het organisatiemodel, waarbij zelfsturende teams het hart van de organisatie vormen, is daarbij de ontwikkelrichting. Leren en ontwikkelen krijgen veel ruimte bij Bindkracht10 
 7. Draagt de doelgroep een warm hart toe. Ziet daarbij nadrukkelijk toe op de kwaliteit van de dienstverlening. Doet dit vanuit een grote passie voor de burger/bewoner van Nijmegen. Heeft extra passie voor en met de doelgroep die Bindkracht10 wil bereiken.  

2 Functie en verantwoordelijkheden

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheid is de bestuurder verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en vervult hij/zij als zodanig een trekkersrol bij de bepaling van de strategische koers. De bestuurder houdt bij de beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken oog op het belang van Bindkracht10 in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt een zorgvuldige afweging van de belangen van allen die bij Bindkracht10 betrokken zijn. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. 

De bestuurder is verantwoordelijk voor: 

 • Het proces van strategieontwikkeling en de kwaliteit van het strategische beleid
 • De samenhang van het beleid en de aansturing van Bindkracht10
 • Het bewaken en houden van toezicht op de implementatie, en een effectieve en efficiënte uitvoering van het vastgestelde beleid 
 • Het scheppen van de essentiële randvoorwaarden waardoor de organisatie zich kan door ontwikkelen vanuit het principe van zelforganisatie/zelfsturing en eigenaarschap
 • Het bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van initiatieven en de verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd 
 • Het realiseren van effectieve communicatie naar medewerkers en het medezeggenschapsorgaan
 • Het doen uitvoeren van de opdracht van de gemeente Nijmegen 
 • Het voeren van overleg ten aanzien van centrale beleidsvorming op strategisch en tactisch niveau met de gemeente Nijmegen en andere stakeholders. 

3 De topstructuur van Bindkracht10 

Bindkracht10 kent een éénhoofdig bestuur met een algemene strategische portefeuille. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en kent een renumeratie- en een auditcommissie. De werkwijze van de Raad van Toezicht en de bestuurder is vastgelegd in reglementen en er is sprake van een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen. De organisatorische laag onder de bestuurder bestaat uit ‘Resultaat Verantwoordelijke Managers’ die, binnen de gestelde kaders, een grote mate van vrijheid, bevoegdheid én verantwoordelijkheid krijgen van de bestuurder. De managers (het MT) zijn integraal verantwoordelijk voor de kerngebieden: primair proces, financiën, kwaliteit (relatie met de verwijzers en de cliënttevredenheid), medewerkerstevredenheid, HR, ziekteverzuim en innovatie & vernieuwing. 

Deze organisatiestructuur wordt binnenkort herijkt met als doel om meer helderheid te creëren en verder te investeren in de kwaliteit van het besluitvormingsproces en verander- en implementatiekracht. Bindkracht10 heeft een Ondernemingsraad. Daarnaast is zij zoekende naar een goede inspraakvorm voor de grote groepen vrijwilligers waarmee zij werkt.  

4 Opdracht voor de bestuurder

De bestuurder als initiator en inspirator, heeft als belangrijkste opdracht de nieuw te formuleren strategische route te bepalen en te leiden. De bestuurder stelt daarbij de concrete strategische beleidsdoelen, de te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten vast. De bestuurder ontwikkelt in een interactief proces een visie met betrekking tot de ontwikkeling van de totale organisatie en de strategische koers. Uitgangspunt hierbij is dat de bestuurder zich conformeert aan de reeds gemaakte keuzes en ingeslagen weg. Binnen de interne organisatie draagt de bestuurder zorg voor effectieve relaties tussen de diverse geledingen en realiseert een adequate interne communicatie.  
 
Specifieke opdrachten 

 • Het zorgdragen voor een gedragen ‘stip op de horizon’ 
 • De realisatie (implementeren en borgen) van de te formuleren strategische koers en de verdere succesvolle integratie van Bindkracht10
 • Het vormgeven van het principe van zelforganisatie/zelfsturing en eigenaarschap dat aansluit op de veranderende behoefte van de burgers van Nijmegen
 • Het realiseren van een cultuur (gemeenschappelijk kader van normen en waarden) die aansluit bij de ambitie, uitgangspunten en werkwijze van Bindkracht10 voor de komende jaren
 • Realiseren van een goed functionerend managementteam
 • Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering 
 • Ontwikkelen van nieuwe productlijnen en scenario’s voor de toekomst op basis van de transitie van het sociale domein 
 • Verdere verbetering van de concurrentiepositie en positionering van Bindkracht10 
 • Realiseren van een effectieve samenwerking en verstandhouding met de gemeentelijke en overige stakeholders.

5 Functie eisen 


 • Heeft ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een zorg-, welzijn- of dienstverlenende organisatie. Heeft een visie op welzijn
 • Is daadkrachtig met lef en heeft een leiderschapsstijl die past bij de principes van zelforganisatie
 • Succesvol in het maatschappelijke ondernemerschap 
 • Ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke context 
 • Een uitgebreid netwerk met toegevoegde waarde voor Bindkracht10 
 • Een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van bewoners, medewerkers en verwijzers 
 • Analytisch, conceptueel denkniveau en strategisch inzicht 
 • Heeft affiniteit met Nijmegen en omgeving. 

6 Kerncompetenties 


 • Waardegedreven leiderschap 
 • Ondernemend, innovatief 
 • Bruggenbouwer
 • Overtuigend en besluitvaardig
 • Invoelingsvermogen 
 • Resultaatgericht 
 • Relativeringsvermogen en humor. 

7 Wat biedt Bindkracht10?

Bindkracht10 biedt een belangrijke strategische rol binnen een goed aangeschreven welzijnsorganisatie met betrokken en bevlogen professionals in een dynamische omgeving.

De functie wordt marktconform gewaardeerd op basis van CAO Sociaal Werk, salarisschaal 15. 

8 Procedureplanning 

4 en 6 december 2019 - Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn 
13 december - Eerste ronde selectiegesprekken 
17 december - Vervolgronde selectiegesprekken 
Week 51-52 - Eventueel assessment
10 januari 2020 - Gesprek met de voltallige Raad van Toezicht
Nader te bepalen - Arbeidsvoorwaardengesprek en formele benoeming door de Raad 
van Toezicht

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

9 Informatie

Bindkracht10 laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier en Reian Gerrits van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hen opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 1 december  2019 en reserveer de geplande gespreksdata!
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct