Lid raad van toezicht
(reactietermijn gesloten)

24-09-2019

Inovum

1. De organisatie

Inovum is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder. De organisatie stelt zich tot doel de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Inovum doet dit met een kwalitatief goed- en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Inovum biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten, zelfstandige woonruimte voor ouderen, thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg. Kernwaarden zijn: eigen regie, liefdevol en samen. 

De circa 450 medewerkers (300 fte) zetten zich elke dag opnieuw maximaal in om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners en cliënten. Bij Inovum werken zo’n 300 vrijwilligers. Inovum is vooruitstrevend , in beweging en spant zich in de zorg steeds beter te maken. Inovum is actief in het werkgebied Gooi-Zuid, vooral in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. De verankering in dorpen en wijken is voelbaar op de verschillende locaties en is ook herkenbaar in de kernwaarden. De organisatie werkt actief samen met andere zorgorganisaties.

Inovum speelt proactief  in op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. De verzorgingshuiszorg is afgebouwd en kleinschalig wonen ontwikkeld. De zorg is waar mogelijk geëxtramuraliseerd. De organisatie werkt vanuit heldere strategische lijnen die in samenspraak met de medewerkers tot stand zijn gekomen en richtinggevend zijn voor de komende jaren. In de komende periode zal de nieuwbouw van de hoofdlocatie de Beukenhof worden gestart (fase voorlopig ontwerp). Inovum heeft al een aantal jaren een gezonde exploitatie en het eigen vermogen is goed te noemen. 

2. De raad van toezicht

De raad van toezicht vult zijn rol als betrokken raad in; een goede raad verstaat de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De raad volgt de zorgbrede governance code. 

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat

 • er voldoende affiniteit is met de vraagstukken op het gebied van zorg, innovatie en maatschappelijke dienstverlening  in het algemeen en de doelstelling van Inovum in het bijzonder
 • brede maatschappelijke belangstelling en ervaring geborgd is en er een functioneel netwerk ontstaat 
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, personeel- en organisatiekundige, bedrijfskundige, financieel-economische achtergronden
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren

Vanwege verandering van werkzaamheden zal een van de leden eind september teruggetreden en is Inovum op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht.

3. Algemene eisen lid raad van toezicht

Een lid van de raad van toezicht 

 • Heeft affiniteit met de doelstellingen, missie, visie en strategie van Inovum
 • Heeft kennis van de zorg en (maatschappelijke) dienstverlening; affiniteit met het werkveld van de organisatie en de cliëntgroep 
 • Heeft inzicht in en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en de directeur-bestuurder; evenwichtig in enerzijds betrokkenheid en anderzijds bestuurlijke afstand kunnen hanteren
 • Heeft het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te oefenen 
 • Heeft het vermogen de ontwikkelingen in de ouderenzorg te volgen en te vertalen naar de organisatie vanuit de functie van de Raad van Toezicht
 • Heeft inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • Richt zich op het belang van de organisatie als geheel, en weet daarbij mede de belangen van cliënten en medewerkers in het oog te houden
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

4. Profiel huidige vacature lid raad van toezicht

De raad van toezicht wil deze vacature invullen met een lid dat, in volgorde van belangrijkheid:

 1. Zorg als ervarings- en deskundigheidsgebied inbrengt. Dit lid zal ook deel gaan uitmaken van de Commissie Zorg (Kwaliteit en Veiligheid). Inovum zoekt iemand met kennis van de zorgsector en zorginnovaties
 2. Specifieke deskundigheid op het gebied van  de actuele ontwikkelingen en het beleid van de langdurige zorg is een duidelijke pré
 3. Past in de huidige raad van toezicht in de zin van persoonlijke stijl  en past binnen de gewenste continuïteit en man-vrouw verhouding 
 4. Het nieuwe lid heeft voldoende tijd beschikbaar. De voorkeur gaat uit naar iemand die actief is in zijn/haar loopbaan.

5. Honorering

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT klasse 3 en het NVTZ advies.

6. Procedure

De procedure voor werving en selectie wordt begeleid door Margrietha Wats en Walter Huurdeman, beiden partner bij de Galan Groep. Passende kandidaten worden door hen uitgenodigd voor een preselectiegesprek op het kantoor van de Galan Groep te Baarn. Zij adviseren de selectiecommissie over de uit te nodigen kandidaten. De selectiecommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

7. Procedureplanning

Voor de werving is de onderstaande planning vastgesteld:

12 oktober 2019 - Sluiting reactietermijn
Week 42 en week 43 - Preselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
30 oktober 2019 - Selectiegesprekken met de raad van toezicht van Inovum
Week 45 - Klikgesprek(ken) met voltallige raad en  kennismakingsgesprek met de ondernemings- en centrale cliëntenraad

8. Informatie

Voor nadere informatie over de procedure en de inhoud van het profiel kan contact worden opgenomen worden met Margrietha Wats en/of Walter Huurdeman via telefoonnummer 035 – 694 8000.


 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct