Concerndirecteur
(reactietermijn gesloten)

05-10-2019

Provincie Gelderland

De organisatie

In Gelderland wordt al een tijdje geoefend met de bedoeling van de omgevingswet. Kern hiervan is dat steeds meer wordt geredeneerd en geacteerd vanuit de casus: de opgave die zich ergens concreet voordoet in Gelderland. Vanuit de eigen – goed expliciet gemaakte – inzet en het belang daarbij van de provincie. Dat bepaalt wat de provincie gaat doen, hoe ze dat doet en met wie ze dat doet. Maatwerk! Rolneming. Doen, beleven en bijsturen. Zie www.gelderland.nl 

De omgevingsvisie Gaaf Gelderland is bedoeld om inhoudelijk woorden te geven aan deze koers. Organisatie en bestuur richten zich volgens deze bedoeling steeds meer op resultaat. 

Een concerndirectie – bestaande uit de algemeen directeur en twee concerndirecteuren  – geeft gezamenlijk sturing aan de provinciale organisatie en is strategisch adviseur van het college van gedeputeerde staten. Een functiebeschrijving van concerndirecteur is als bijlage bij dit profiel opgenomen. 

Binnen de concerndirectie gelden eerste aandachtsgebieden. Directeuren moeten in beginsel elk aandachtsgebied voor hun rekening kunnen nemen. De verdeling van aandachtsgebieden wordt steeds getoetst aan het uitgangspunt: ‘beste match tussen mens en werk’. 

Functie

In verband met pensionering van één van de concerndirecteuren is een vacature ontstaan. De nieuwe concerndirecteur zal zich met name richten op de impact van de ontwikkelingen van de omgevingswet op de bedrijfsvoering van de provincie in brede zin. Daarbij gaat het niet om het maken van plannen, maar om het vergroten van de uitvoering en slagkracht van de provincie. Ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering meebeweegt met de bedoeling van de omgevingswet: 1 provincie – 1 overheid. Handelen vanuit de opgave. Maatwerk leveren en actief leren. Zorgen dat de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering de bedoeling van de omgevingswet accommoderen en zich blijven ontwikkelen. 

Binnen het eerste aandachtsgebied vragen twee thema’s om bijzondere aandacht:

 1. Duurzaamheid (het borgen dat de organisatie in 2030 klimaatneutraal is – conform de opdracht van provinciale staten)
 2. Digitalisering (in de breedste zin…van cyberveiligheid tot het effectief toepassen van technologie in het behalen van goede resultaten).

Samen met managers die leiding geven aan een afdeling (de concernmanagers) vormt de directie een samenwerkingsverband dat binnen Gelderland ‘management smal’ heet. Samen wordt richting en leiding gegeven aan de totale organisatie. De concerndirecteur heeft HR-verantwoordelijkheid voor een aantal concernmanagers. Samenwerking tussen afdelingen vindt in eerste instantie plaats in informele verbanden. 

Het college van gedeputeerde staten is een natuurlijke samenwerkingspartner van de directie en dus ook van de concerndirecteur. De directieleden zijn de meest seniore adviespartners van de bestuurders.  

Binnen de organisatie zijn uitgangspunten geformuleerd voor het eigen handelen, onder andere:

 • Wij verstaan ons vak, daar vertrouwen wij op en dat is dus ook het uitgangspunt naar elkaar toe
 • Alles begint en eindigt met welk werk wij te doen hebben en de bijdrage die je levert
 • Wij zorgen ervoor dat wij een beeld hebben van wat dat voor jezelf betekent; dat wij elkaar daarin willen begrijpen en dat wij daarin geen veronderstellingen doen
 • Wij kunnen het alleen samen doen
 • ‘Ken u zelve’ en vraag hulp waar nodig. Niemand is onfeilbaar
 • Je krijgt de gelegenheid en je hebt de verantwoordelijkheid om uit te vinden welk werk het beste bij je past en je committeert je daaraan.

Profiel

De ideale kandidaat:

 • heeft ervaring en een trackrecord op directieniveau in een vergelijkbare complexe context (maatschappelijk, politiek, bestuurlijk, werkomgeving)
 • heeft ervaring in een verbindende rol tussen (politiek) bestuur en organisatie
 • weet hoe je overbrengt dat professionele ruimte geven automatisch leidt tot grotere verantwoordelijkheid
 • stuurt (intuïtief) op hoofdlijnen en heeft scherp zicht op tijdige verbinding met het kleinste detail
 • belichaamt de hiervoor geformuleerde uitgangspunten voor het eigen handelen
 • is inspirerend en een samenwerker pur sang.

Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 17. Bij benoeming zullen afspraken worden gemaakt over de termijn waarin de functie wordt vervuld (wendbare organisatie; beste match tussen mens en werk). Gedacht wordt aan een periode van vier tot vijf jaar. 

Procedure

De provincie Gelderland laat zich in deze procedure voor werving en selectie begeleiden door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt intern en extern gelijktijdig plaats. Extern  wordt geworven door middel van plaatsing van een teaser in het NRC Handelsblad, met doorplaatsing in digitale media alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert de selectiecommissie over de uit te nodigen kandidaten. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

De planning kent de volgende tijdbalk:
5 oktober 2019 - Mediawerving NRC, publicatie profielschets op websites en LinkedIn
25 oktober - Sluiting reactietermijn
Week 43 en 6 november - Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
Week 46 - Eerste ronde selectiegesprekken
Week 47 - (Eventueel) Assessment
Week 48 - Tweede ronde selectiegesprekken en besluitvorming
Week 49 - Directiegroepsgesprek
9 december - Arbeidsvoorwaardengesprek

Informatie

Voor informatie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Functiebeschrijving concerndirecteur 

1. Functie-informatie
Functienaam: Concerndirecteur
Salarisschaal: 17

2. Omgeving
De concerndirectie wordt gevormd door een aantal concerndirecteuren. De concerndirecteuren werken op gelijkwaardig niveau. Elke directeur is (collegiaal) verantwoordelijk voor een aantal samenhangende beleidsterreinen en/of ondersteunende onderdelen van de organisatie. Daarnaast zijn concerndirecteuren belast met de vaststelling en aansturing van programma’s met een bijzonder thema. Programma's werken dwars door de organisatie heen en worden gekenmerkt door politieke prioritering en inhoudelijke en procesmatige integraliteit.

Onder leiding van de algemeen directeur vormen de directeuren de concerndirectie. De concerndirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische organisatie- en beleidsontwikkeling van de provincie Gelderland als geheel. De concerndirectie zorgt voor de integraliteit op concernniveau en de doorwerking daarvan naar de afdelingen middels het concernwerkplan.
Als lid van de concerndirectie is de concerndirecteur belast met het ontwikkelen van een strategische beleidsvisie ten behoeve van G.S. op één of meer primaire beleidsvelden. De betreffende beleidsvelden van de directie zijn als politiek gevoelig en bestuurlijk complex te beschouwen en hebben te maken met verschillende maatschappelijke opvattingen.

De concerndirecteur is binnen het door G.S. gestelde kader, verantwoordelijk voor alle aspecten van het primaire beleidsproces (w.o. inhoud, kwaliteit, effectiviteit, bijdrage aan kostenbeheersing en doelmatigheid) en voor het mobiliseren van relevante know how, afstemming en samenwerking. Binnen de directie wordt vanuit die verantwoordelijkheid beslist over de inzet van de benodigde instrumenten (regelgeving, financiën, voorlichting, e.d.).

3. Resultaatgebieden

3.1 Als lid van de concerndirectie zorgdragen voor een efficiënt en doelgericht functionerende afdelingenstructuur, inclusief  het ontwikkelen van een strategische visie

 • Schept voorwaarden voor het afdelings- en programmamanagement ten aanzien van personele, financiële en materiële aspecten van beheer en bedrijfsvoering
 • Draagt zorg  voor de aansturing en inhoudelijke coaching van de afdelings- en programmamanagers middels de jaargesprekkencyclus en maraps; is hierbij belast met de uitvoering van HRM beleid in de meest brede zin, binnen de kaders en bevoegdheden welke formeel zijn toegekend
 • Vertaalt de beleidsstrategie van de ambtelijke en politieke leiding, provinciesecretaris/G.S.) naar beleidsuitgangspunten, waarin op hoofdlijnen de doelstellingen voor de lange termijn worden vastgelegd
 • Zet strategische lijnen en kaders uit naar de afdelings- en programmamanagers, geeft richting aan de uitwerking naar afdelings- en programmaplannen en bewaakt de realisatie en voortgang van het concernwerkplan
 • Initieert, ontwikkelt en stimuleert nieuw beleid op de toegekende aandachtsgebieden;
 • Stemt in de concerndirectie het beleid af op dat van andere beleidsonderdelen van de provincie
 • Draagt zorg voor een regelmatige evaluatie van de beleidsontwikkeling en -uitvoering, zowel extern gericht naar de effecten op de maatschappij als intern gericht naar de beleidsprocessen van de afdelingen toe
 • Bewaakt voor de toegekende aandachtsgebieden alsmede vanuit de gezamenlijke  verantwoordelijkheid binnen de concerndirectie de integraliteit en de samenhang tussen regulier werk en programma's
 • Behartigt politiek gevoelig liggende belangen van de directie en de provincie in intra- en interprovinciale besluitvormende overlegorganen en participeert in uiteenlopende overlegstructuren en voert in dat kader overleg met diverse externe overheden/ instanties
 • Treedt op als woordvoerder van de ambtelijke en politieke leiding  voor specifieke  beleidsonderwerpen die politiek-maatschappelijk  gezien sterk in de belangstelling staan
 • Informeert en adviseert de algemeen directeur door standpuntbepaling, het stellen van prioriteiten, e.d. ten aanzien van het betreffende beleidsveld
 • Draagt mede zorg voor de communicatie en informatieoverdracht tussen het provinciaal bestuur en de concerndirectie en voor een effectieve communicatie en besluitvorming in de concerndirectie als geheel.

3.2 Advisering G.S.

 • Is lid van de concerndirectie en  levert een bijdrage aan het functioneren van de gehele provinciale organisatie en aan de integrale  afstemming van  beleidsontwikkeling en -uitvoering en adviseert G.S. als zodanig
 • Informeert en adviseert G.S. door standpuntbepaling, het stellen van prioriteiten, e.d. ten aanzien van het betreffende beleidsveld of programma’s.

4. Speelruimte

 • De concerndirecteur neemt beslissingen over algemene aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering van de afdelingen binnen diens aandachtsgebied, over in te nemen standpunten inzake (inter-)provinciaal overleg en over de aard en inhoud van beleidsproducten, adviezen en rapportages aan de ambtelijke en politieke leiding van de provincie
 • De door de ambtelijke en politieke leiding geformuleerde richting gevende concepten (coalitieakkoord, missie, e.d.) zijn als uitgangspunten voorhanden
 • De concerndirecteur is verantwoording schuldig aan de algemeen directeur en G.S. voor wat betreft het lid van de concerndirectie zorgdragen voor een efficiënt en doelgericht functionerende afdelingenstructuur, inclusief  het ontwikkelen van een strategische visie en de advisering aan G.S. 

5. Kennis en vaardigheden

 • Kennis van de hoofdlijnen van het specifieke beleidsterrein dat een grote mate van politieke en maatschappelijke gevoeligheid kent, van de door de algemeen directeur en G.S. geformuleerde strategische uitgangspunten en doelstellingen van het provinciaal beleid
 • Kennis van de relevante beleidsgebieden van de andere overheden en directies waarmee moet  worden samengewerkt
 • Kennis van en vaardigheid in het behartigen van het management van een werkterrein dat politieke gevoelig is
 • Inzicht in de bestuurlijke, maatschappelijke en politieke context van het beleidsterrein
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde politieke en maatschappelijke belangen intern en extern.

6. Contacten

 • Met vertegenwoordigers van uiteenlopende nationale gremia over politiek gevoelig liggende beleidsaangelegenheden om zorg te dragen voor uitvoering van ontwikkelde beleidsstrategieën en om politiek-bestuurlijke adviezen te formuleren
 • Met de ambtelijke en politieke leiding van de provincie inzake het leveren van een bijdrage aan de bevordering van doeltreffend provinciaal beleid
 • Met ambtelijke functionarissen op (inter)nationaal niveau over strategische beleidsaangelegenheden om politiek-bestuurlijke adviezen met sterk controversieel liggende onderwerpen te formuleren.

                  
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct