Directeur
(reactietermijn gesloten)

23-01-2020

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

1 De organisatie

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) is in 2006 ontstaan door de samenvoeging van de sociale diensten van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De RSD KRH werkt in opdracht van deze vijf gemeenten in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) met verordenende bevoegdheid. Zij heeft als hoofdtaak het uitvoeren van de Participatiewet. De organisatie vervult deze taak in nauwe samenwerking met de sociale teams van de gemeenten, de Biga Groep en overige ketenpartners en maakt voor haar ICT deel uit van de GR RID.

De RSD KRH werkt vanuit de volgende visie:

 • Iedereen is zelf verantwoordelijk om richting te geven aan zijn eigen situatie en moet volwaardig kunnen participeren in de samenleving
 • Wij ondersteunen onze doelgroep door aan te sluiten bij de vraag en door daaraan richting te geven, kansen te creëren en rekening te houden met de persoonlijke situatie
 • Wij zoeken, waar nodig en waar mogelijk, de samenwerking met collega’s en professionals uit ons netwerk om onze taak effectief en efficiënt uit te voeren
 • Wij werken binnen de kaders van de wet en het (lokale) beleid en zorgen er zo voor dat wij het gemeenschapsgeld doelmatig besteden
 • Wij zorgen voor een professioneel werkklimaat, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een zelfkritische houding op het eigen handelen.

En missie:

 • Het realiseren van een maximaal resultaat met betrekking tot de re-integratie en participatie van uitkeringsgerechtigden
 • Het zijn van een betrouwbare partner voor het bestuur en gemeenten
 • Het zijn van een professionele organisatie, waarbij de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering niet ter discussie staat
 • Het zijn van een innoverende organisatie, die oplossingsgericht en optimaal functioneert met betrekking tot haar taakstelling.

Na een periode van organisatieverandering en -verbetering, onder leiding van een interim-directeur waarin zowel de bemensing, de structuur, de processen, de kwaliteit als de bedrijfsvoering op orde zijn gebracht, staat er een gezonde organisatie met een budget van € 90 miljoen en 150 fte. 

Om de resultaten van dit traject te borgen en uit te bouwen zoekt de RSD KRH een ervaren en verbindende

Directeur m/v, fulltime, standplaats Zeist.

die de huidige koers en inrichting bestendigt en doorontwikkelt. Die de kennis en ervaring binnen de organisatie mobiliseert en verbindt. En het leiderschap, eigenaarschap en de resultaat- en klantgerichtheid verder versterkt. Op weg naar verdere innovatie, meer samenwerking en een duurzame invulling van haar plek in de keten van het Sociaal Domein. 

2 Structuur en context

De governance en de interne structuur is per 1 januari 2020 aangepast en vastgelegd in een organisatiereglement en directiestatuut. Doel was om tot een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie te komen, die werkt vanuit de klantvraag en in staat is om een kosteneffectieve dienstverlening aan te bieden met voldoende veranderruimte en innovatiekracht voor het management. Hiertoe is de governance structuur aangescherpt en gemoderniseerd, de topstructuur aanzienlijk in omvang teruggebracht en ook de span of support versterkt, onder andere door het invoeren van de functie van coördinator. Daarbij is de P&O-functie en de interne advisering versterkt.

In het huidige model krijgt de directeur kaders en richting van het algemeen bestuur, bestaande uit wethouders van de deelnemende gemeenten. Hij/zij rapporteert aan het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit drie wethouders van de deelnemende gemeenten.  

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directeur die eindverantwoordelijk is en met het managementteam sturing geeft aan de organisatie die de volgende units omvat:
• Unit Intake, Diagnose & Werk 
• Unit Activering & Inkomen 
• Unit Financiën, Informatiemanagement & Facilitair 
• Unit Advies & Support. 

Aan het hoofd van de eerste drie units staat een unitmanager die op zijn/haar beurt weer teams aanstuurt. Hierin ondersteund door de recent in het leven geroepen functie van coördinator die de functionele aansturing van teams op zich neemt. De unit Advies & Support is ook nieuw en valt onder de directe aansturing van de directeur. 

De unit Advies & Support bestaat uit circa 30 mensen en draagt zorg voor advisering en ondersteuning  op het gebied van:
• Beleidscoördinatie
• Personeel- en organisatiebeleid  
• Juridische zaken
• Interne- en externe communicatie 
• Strategieontwikkeling 
• (Inter)gemeentelijke, (sub)regionale en lokale samenwerking
• Ondersteuning van de directeur en het bestuur 
• Projecten. 

De unitmanager en de directeur in de rol van leidinggevende  van de unit Advies & Support, is belast met de dagelijkse sturing van de unit en verantwoordelijk voor een goede en effectieve samenwerking in en bijdrage aan gezamenlijke opgaven.

Belangrijke ketenpartner is de Biga Groep: het voormalige SW-bedrijf en partner voor het realiseren van arbeidsparticipatie in de regio. De Biga Groep bedient dezelfde vijf gemeenten in de juridische vorm van een BV met de gemeenten als aandeelhouders. Ook de sociale wijkteams, welzijns- en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijke partners. Op het gebied van ICT maakt de RSD KRH deel uit van de RID, een regionale dienst die deels uit dezelfde, deels uit andere gemeenten, bestaat en tot doel heeft verdere efficiëntie en integratie te bewerkstelligen op ICT-gebied. Ook op andere onderdelen van het sociale domein werken de gemeenten samen. Aangezien de perceptie en belangen kunnen verschillen vraagt dit inleving, kennis van het domein, visie en verbindend vermogen. 

3 Opgave

In de afgelopen 1,5 jaar is onder leiding van de interim directeur middels het verbeterplan ‘De RSD maakt stappen’, zowel de richting, inrichting als de bemensing, besturing en werkprocessen aangepast en is stevig geïnvesteerd in een professionele cultuur. Het doel blijft helder, namelijk om te komen tot een effectieve moderne uitvoeringsorganisatie, die werkt vanuit de klantvraag en in staat is om efficiënt en kosteneffectief dienstverlening aan te bieden aan inwoners van de deelnemende gemeenten en fungeert als netwerkpartner in het sociaal domein.

Nu het verbeterplan is afgerond, ligt er een mooie basis om op voort te bouwen. Gericht op optimalisatie, bestendiging en borging van de huidige koers en inrichting. Op weg naar verdere innovatie en een duurzame invulling  van de plek in de keten.

Dit vraagt van de directeur dat hij/zij:

 • politiek bestuurlijk betrouwbaar is in het aangaan en nakomen van afspraken en als inhoudelijke toetssteen kan fungeren voor ideeën en initiatieven vanuit het AB/DB. Met de stevigheid om gefundeerd nee te zeggen als het onuitvoerbaar is of niet passend is voor dat moment
 • in staat is om ideeën en initiatieven bij de medewerkers op te halen en te vertalen naar beleidsvoorstellen voor AB/DB
 • de organisatie in positie brengt om vanuit de eigen expertise en kerntaak, effectieve verbindingen aan te gaan met ketenpartners ten behoeve van de inwoner/doelgroep
 • intern rust en duidelijkheid brengt, door te focussen op de uitvoering en effect en door een voorbeeldrol te vervullen in openheid, transparantie, nabijheid en vertrouwen 
 • mensen in positie en verder brengt middels coaching gericht op eigenaarschap, leiderschap en samenwerking en hen uitdaagt om initiatieven te nemen voor het totaal 
 • het belang van goede bedrijfsvoering en informatie voorziening snapt, borgt en steunt.

4 Profiel

Hiertoe zoeken wij een directeur die:

 • gelooft in samenwerking in het publieke domein en in de filosofie van de wet gemeenschappelijke regeling
 • intrinsiek betrokken is bij de maatschappelijke opdracht en doelgroep
 • de bereidheid en de ambitie heeft om het ingezette veranderproces voort te zetten, stevig te borgen en door te ontwikkelen
 • 5-10 jaar leidinggevende ervaring heeft in een organisatie in het Sociaal Domein bij voorkeur met als hoofdtaak uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelgeving
 • kennis en visie heeft over de toekomst van het Sociaal Domein en deze ook kan vertalen naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk en het uitvoeringsconcept voor de RSD KRH
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit heeft met oog voor posities en belangen en kan functioneren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving
 • zowel extern als intern verbindend is
 • strategisch en sterk is in het sturen van innovatieve organisatieprocessen, van operationeel tot strategisch niveau
 • geen groot ego heeft, maar open, toegankelijk en (organisatie)sensitief is en het talent heeft om anderen in positie te brengen, te laten scoren en de organisatie te laten sprankelen en bruisen
 • contextueel leiding geeft, gericht op dat de organisatie extern-, klant- en resultaatgericht werkt en betrouwbaar kan leveren wat gevraagd wordt
 • een authentieke persoonlijkheid is, koersvast, resultaatgericht, duidelijk, besluitvaardig en een voorbeeld in de professionele aanspreekcultuur
 • kennis heeft van en affiniteit heeft met ICT en bedrijfsvoering en het belang hiervan doorgrondt.

5 De RSD KRH biedt

De kans om het verschil te maken voor de doelgroep en organisatie in een uitdagende, mooie, goed geoutilleerde omgeving. Met veel, ook budgettaire, ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. Met leuke collega’s met passie voor het vak en de doelgroep, een stevig managementteam en een mooie uitgangspositie. 

De functie wordt goed, arbeidsmarktconform, beloond op basis van ervaring (Cao SGO).
De aanstelling betreft 36 uur per week en de standplaats is Zeist. Qua termijn wordt gedacht aan een periode van circa 3-4 jaar, met een evaluatie na 3 jaar. Een aanstelling voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. Na aanstelling wordt een ontwikkelassessment afgenomen.

6 Procedureplanning en informatie

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de functie kunt u hen bellen op 035 - 694 8000.

Planning 
• Sluiting reactietermijn: 14 februari 2020
• Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn: 19, 25 en 27 februari
• Eerste ronde selectiegesprekken: 11 maart 
• (Eventueel) assessment: week 13 
• Tweede ronde selectiegesprekken: 15 april.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda.  
 

 

 

 

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct